Arbeid, helse og inkludering

Sist oppdatert: 17. sep. 2020

Arbeid er viktig for helse og velvære, mens utenforskap knyttes til en rekke negative konsekvenser for både individ og samfunn. Mange mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge i dag, på tross av et ønske om og evne til å delta. Dette gjelder blant annet personer med psykiske helseplager, flyktninger, og unge som står utenfor skole og arbeidsliv. Det er ulike årsaker til at noen havner utenfor, og spørsmålet om fremmende og hemmende faktorer for arbeidsdeltakelse belyses best fra flere vinkler – fra et individperspektiv, fra støtteapparatets perspektiv, og fra arbeidsgivers perspektiv. Det best dokumenterte arbeidsrehabiliteringstiltaket per i dag, og som inkluderer alle de tre perspektivene, kalles Individuell Jobbstøtte (IPS). IPS testes nå ut for nye målgrupper.

Prosjekter

Aktuelt