Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

What we do

Vi undersøker hvordan krisesentrene ble brukt under covid-19 pandemien i 2020 og sammenligne dette med bruken i 2019. Vi undersøker om ulik grad av nedstenging av samfunnet varierer i takt med bruken av krisesentrene. Denne informasjonen kan legge grunnlag for hvordan krisesenteret kan møte fremtidige pandemier.

Videre skal det kartlegges om de som oppsøker krisesentrene under pandemien rapporterer om annen type vold enn de som oppsøkte krisesentrene året før.

Kunnskap om bruk av krisesentrene kan gi viktig informasjon som kan benyttes i håndtering av denne sårbare gruppen som er utsatt for vold i nære relasjoner, dersom nye pandemier eller katastrofer inntrer.

Why is this important?

Vi befinner oss i en global pandemi som medfører omfattende inngripen i menneskers liv. I Norge stengte store deler av samfunnet ned i midten av mars 2020 og det ble anbefalt å holde seg mest mulig hjemme. Hvordan denne endringen påvirket mennesker som lever med vold i nære relasjoner, er uvisst.

Internasjonale forskningsmiljøer har oppfordret til systematisk forskning på hvordan covid-19 og de medfølgende restriksjonene påvirket vold i nære relasjoner. I Norge er vi i en særstilling, da vi har systematisk innsamling av data fra alle landets krisesentre med årlige rapporter, noe som gir en unik mulighet til å forske på mulige endringer i bruk av krisesentrene under covid-19 pandemien.