Go straight to content
<
<
Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Prosjektet skal sammenligne bruk av krisesentre i en normal situasjon og i en pandemisituasjon. Covid-19-smitten i befolkningen i 2020 har vært ulik i kommunene og medført ulike håndertinger. Hovedspørsmålene man ønsker å besvare er: Har bruken av krisesenter endret seg fra perioden før pandemien (2019, jan og februar 2020) til pandemisituasjonen? Er det forskjeller i bruk av krisesenter mellom områder med ulikt smittetrykk. Er det endret forhold mellom dagsbrukere, dagsbesøk og beboer i pandemiperioden? Er det registrert flere brukere på krisesentrene under pandemien på grunn av psykisk vold sammenlignet med året før? Er det registrert flere brukere på krisesentrene på grunn av fysisk vold? Er det ulik andel med ruspåvirket utøver i de to periodene? Er andel beboere med innvandrer bakgrunn endret fra første til andre periode? Er andelen henvisninger fra fastlege/legevakt/sykehus/overgrepsmottak ulik under pandemien sammenlignet med året før? Data som skal brukes i prosjektet er allerede samlet inn i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er gjort tilgjengelig for prosjektet. Dataene som Bufdir registrerer har som formål å kartlegge aktivitet og tilbud på krisesentrene for å kunne videreutvikling tilbudet, og å legge grunnlag for forskning og kunnskapsutvikling. Registreringen har foregått i flere år, men det var en endring i registreringen i fra og med 2019. I prosjektet vi søker godkjenning for har vi data fra årgangene 2019 og 2020. Brukerne av krisestrene må gi godkjenning for at opplysningene om dem skal bli registert. Både dagbrukere av krisesentrene og beboere ved krisesntrene registreres. Skjema inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, men er sensitive med tanke på den kritiske situasjonen brukeren befinner seg i og typer vold de kan ha vært utsatt for. Skjemaene som danner grunnlag for dataene er vedlagt. Data som registreres ved krisesentrene og som prosjektet skal benytte er: Krisesenter (Navn), Type skjema (beboer/dagsbesøk/dagbruker) Dato: Ankomst og utflytting for beboere. Kontakt for dagsbesøk/brukere Første opphold / kontakt dette året, Tidligere kontakt med krisesentre Kjønn, Alder, Sivilstand, Tilknytning til arbeidslivet, Funksjonsnedsettelse, Hvorvidt en eller begge foreldre er født i utlandet, Behov for tolk, Barn under 18 år, evt bekymringsmelding til barnevernet, Bor i samme kommune som krisesenteret, Hvordan kom bruker i kontakt med krisesentertilbudet, Hvilke former for vold og overgrep er bruker vært utsatt for: -Psykisk vold / -Fysisk vold / -Seksuell vold / -Trusler / -Negativ sosial kontroll / -Materiell vold / -Økonomisk vold / -Digital/elektronisk vold / -Tvangsekteskap / -Æresrelatert vold / - Menneskehandel / -Psykisk vold mot brukerens barn / -Fysisk vold mot brukerens barn / -Seksuell vold mot brukerens barn / -Vold mot kjæle-/tjenestedyr / -Trusler om vold mot kjæle-/tjenestedyr / 'Annet, spesifiser Voldsutøves kjønn, Relasjon med voldsutøver, En eller flere voldsutøvere, Var voldsutøver ruspåvirket

Project facts

Name

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Status

CONCLUDED

Duration

01.03.21 - 31.12.23

Location

Bergen

Research Topics

Prosjekteier

NORCE

Project members

Bente Elisabeth Moen

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen