<
<
Her er prosjektene som har fått midler siste tiden

Her er prosjektene som har fått midler siste tiden

Aktuelt

Publisert: 30.06.2022
Oppdatert: 09.08.2022

​Flere forskere ved NORCE kan feire en ekstra god sommerferie i år. Mange tildelinger har gått til prosjekter der vi er eiere eller partnere. De fleste tildelinger kommer fra Forskningsrådet.

Energi og teknologi

Vil gjøre det billigere og lettere å velge hydrogen i maritim transport

Det er viktig å kutte klimagassutslipp i maritim transport. Noen fartøy kan gå over på batteri, men batteri egner seg ikke for transport over lengre avstander. I nytt prosjekt skal NORCE bidra til at det blir billigere og lettere å velge hydrogen i maritim transport. Blant annet ved å gjøre levetid på batterier og brenselceller lengst mulig. Prosjektet er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) prosjekt. Formålet med KSP-prosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektleder i NORCE er Fionn Iversen.

Mer energieffektiv drift av båter som går på hydrogen

NORCE er partner i IPN-prosjektet, ledet av Corvus Energy AS. Hensikten med prosjektet er mer energieffektiv drift av båter som går på hydrogen. NORCE skal utvikle teknologien som skal optimalisere fremdriftssystemet og predikere havbølger. Dersom man vet når neste havbølge kommer, kan man legge dette inn i styringen. Slik kan farten tilpasses etter bølgene - for å spare energi og optimalisere driften. Algoritmer, metoder og modeller som skal brukes, er tidligere utviklet og brukt i petroleumsforskning. I NORCE ledes prosjektet av Geir Nævdal.

3D geologisk tolkning for geostyring av brønner

Sanntids-optimalisering av en brønnbane under boring avhenger av at geologien langs den delen av brønnen som allerede er boret kan tolkes på en presis måte som også inkluderer usikkerhet i tolkningen. Dermed er det mulig å danne et bedre bilde av geologien foran brønnen og styre brønnbanen i forhold til denne antakelsen. En vanlig sammenlikning er å predikere veien foran en bil i et kronglete landskap ved å kun se i bakspeilet. NORCE skal lede et kompetanseprosjekt hvor det skal utvikles en arbeidsflyt for automatisk geologisk tolkning av såkalte «ultra-dype» resistivitetsmålinger (i størrelsesorden 50 m inn i de geologiske formasjonene) i kombinasjon med andre tilgjengelige brønnlogger. Mulige anvendelser er boring av brønner for utvinning av olje og gass, brønner for lagring av CO2, og for geotermiske brønner. I prosjektet skal vi samarbeide med Universitetet i Stavanger og med University of Texas i Austin. Prosjektet finansieres av partnerne i SFI'en DigiWells (www.digiwells.no): AkerBP, ConocoPhillips, Equinor, Lundin Energy, TotalEnergies, Vår Energi og Wintershall DEA, samt av Forskningsrådet. Erick Suter er prosjektleder og Nazanin Jahani arbeidspakkeleder.

Skal redusere CO2 utledning og forbedre energieffektiviteten på norsk sokkel

Forskningsgruppen Dataassimilering blir en nøkkel FoU-partner i et prosjekt der det primære mål er å redusere utledning av drivhusgass på den norske kontinentalsokkelen. Konkret skal de i prosjektet utvikle en samvirkende helhetsmodell for å redusere CO2 utledning og forbedre energieffektiviteten på norsk sokkel og maksimere lønnsomheten av de metoder som er klare for implementering i operatørenes verktøykasse. Geir Evensen er prosjektleder og flere fra gruppen leder arbeidspakkene.

Hydroakustisk system skal forbedre fiskevelferden innen oppdrettsnæringen

Interessen for å flytte produksjonen av laks fra «nettkurver» som henger ned i sjøen festet til en flytende ring til lukket anlegg på land er stor. På tross av denne interessen mangler det oppdatert metode og teknologi til kontinuerlig å overvåke fiskevelferden i disse systemene. Dette prosjektet skal utvikle et aktivt hydroakustisk system som kan bestemme fordelingen av fisk i anleggene. Prosjektet er et ‘innovasjonsprosjekt i næringslivet’ som ledes av Bluegrove AS. Bjørnar Ystad er prosjektleder for NORCE.

Mengde- og kvalitetsmåling av hydrogen

NORCE skal lede et kompetanseprosjekt som skal bidra til å sikre pålitelige og sporbare målinger av hydrogenmengde og -kvalitet gjennom ulike transportkjeder. Dette er viktig for å sikre at hydrogen kan omsettes kommersielt på linje med f.eks. olje, gass og elektrisk kraft. Siden egenskapene til hydrogen er ganske forskjellig fra naturgass kan ikke målekonsepter som benyttes i olje og gassindustrien i dag overføres direkte til hydrogen. I prosjektet skal det undersøkes hvordan ulike måleteknologier og målestasjoner fungerer for hydrogen og hydrogenblandinger, og hvordan teknologiene eventuelt kan forbedres for å nå fremtidige ytelseskrav. Universitetet i Bergen er forskningspartner i prosjektet og vi skal også jobbe tett med Justervesenet. Prosjektet finansieres av Equinor, Gassco, TotalEnergies EP Norge, Shell Norge og forskningsrådet. Prosjektleder er Kjetil Folgerø.

CLIMIT prosjekter

Offshore-lagring av CO2 under havbunnen flere steder på "Horda-sokkelen"

Målet med prosjektet er å muliggjøre offshore-lagring av CO2 under havbunnen flere steder på sokkelen ut for Vestlandet, den såkalte 'Horda-plattformen'. Området har en sentral rolle som lagringssted for Norges største klimaprosjektet Langskip. ExpReCCS-prosjektet skal understøtte risiko-reduserende metoder og portefølje-styrete strategier gjennom forbedret regional modellering av sammenkoblede lagringssteder. Forventete resultatene skal legge til rette for effektiv utnyttelse av den store lagringspotensialle på Horda-plattformen og bidra til å realisere gevinst for Langskip-prosjektet. Sarah Gasda er prosjektleder I NORCE og har med seg UiB, Imperial College London, TU Aachen, Equinor, Wintershal DEA som partnere.

Simulering av karbonlagring

Det andre Climit-prosjektet handler om å videreutvikle OPM Flow simulatoren med fokus på ytelse, robusthet og industri-kompatibilitet for simulering av karbonlagring i akviferer og uttømte hydrokarbon reservoarer. NORCE leder dette prosjektet med Tor Harald Sandve i spissen. Sintef, Equinor og TNO er industripartnere. Prosjektet har tittelen «CLIMIT-Demo: HPC Simulation Software for the Gigatonne Storage Challenge-- Phase II.»

Prosjekter der vi er F&U-partner

Skal redusere CO2 utslipp for petroleumsproduksjon

Forskningsgruppen 'Data Assimilering & Optimering' ved NORCE er forskningspartner i IPN-prosjektet tildelt Resoptima AS. Prosjektet handler om å redusere CO2 utslipp for petroleumsproduksjon ved å legge føringer på optimal uttømmingsstrategi som inkluderer utslippskostnader. Dean Oliver leder NORCE forskningen som skal utføres i RESOPTIMA AS sitt prosjekt.

"Contextualised Digital Well Intervention"

Forskningsgruppen Drilling & Well er hovedpartner Demo2000-prosjektet som bedriften Altus Intervention Group AS har fått innvilget. Prosjektleder i NORCE er Jan Einar Gravdal.

Klima og miljø

Skal undersøke spredningen av antimikrobielle resistensgener

Forskningsgruppa GEMS (Genteknologi, miljø og samfunn), som ble en del av NORCE i desember 2021) har blitt tildelt et prosjekt som skal undersøke det mulige lenket mellom bakteriell sammensetning av spillvann (microbiota), tilstedeværelsen av mikroplast, antibiotika, metaller og potensialet for utviklingen og spredningen av antimikrobielle resistensgener. Forskningsspørsmålet lyder: I hvilken grad utgjør spillvann en trussel for menneskelig helse ved å fremme spredningen av relevante antimikrobielle resistensgener i menneskelig og dyrisk sykdomsfremkallende bakterier?

Helse og samfunn

Skal undersøke effekt av anti-mobbing program

1. januar 2021 trådte endringer av barnehageloven i kraft. En av de sentrale endringene som ble vedtatt, var å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. I dette prosjektet skal forskere i RKBU Vest undersøke effekten av Be-Prox, en anti-mobbing metode som skal testes ut i en rekke norske barnehager. NORCE er prosjekteier og partnere er UiT, University of Turku, Narvik og Bjørnarfjorden kommuner samt mobbeombudet i Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.

En "Europeisert" norsk velferdsadministrasjon: hvordan sikre pålitelig forvaltning under EØS-avtalen?

Dette prosjektet har som overordnet mål å øke kunnskapen om rutiner og praksis rundt EØS-forpliktelsen i norsk velferdsforvaltning (NAV), og mer spesifikt, forpliktelser knyttet til trygdekoordinering. Prosjektet vil belyse hvordan europeiske styringssignaler ganges opp og formidles innad i NAV. Det empiriske grunnlaget for studien baseres i hovedsak på spørreundersøkelser i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt tre enheter/avdelinger som inngår i ytelseslinjen. Dette suppleres med intervjudata fra direktoratet.

Vindkraft – lokale holdninger og perspektiver

Agder har gode produksjonsforhold for vindkraft og betydelige områder i fylket er utpekt for vindkraft. Samtidig har det i de siste årene vokst frem økende motstand mot vindkraft.
Dette prosjektets overordnede ambisjon er å kartlegge forståelsen av vindkraft, årsaker til holdninger til vindkraft samt hvordan ulike kompensasjonstiltak oppfattes av politisk og administrativ ledelse i kommunen. Prosjektet vil gjennomføres blant et utvalg kommuner på Agder der samtlige er berørt av vindkraftutbygging.

Storbyenes rolle for å bidra til en bærekraftig og fremtidsrettet kommunesektor

I dette prosjektet skal storbyens rolle i generalistkommunesystemet undersøkes. Prosjektet ledes av Sara Blåka, som i NORCE har med seg Einar Leknes og Øyvind Hellang og forskere i Telemarksforskning. Utgangspunktet for utlysningen er å fremskaffe kunnskap om hvordan storbyenes rolle kan videreutvikles for å bidra til en bærekraftig og fremtidsrettet kommunesektor. Oppdragsgiver er Kristiansand Kommune.

Digitalisering av "Gloppenmodellen"

«Gloppenmodellen» er en betegnelse på en fagutdanningsmodell for minoritetsspråklige som startet i Gloppen kommune høsten 2013. Dette prosjektet skal bygge på de gode resultatene fra utviklingsprosjektet «Gloppenmodellen» – ein utdanningsmodell for framtida og adressere behovet for digitalt innhold og pedagogisk bruk av dette i digital undervisning tilpasset minoritetsspråklige voksne. Hovedmålet i dette prosjektet er å øke kapasitet for, og gjennomføring av, fagbrev/autorisasjon for minoritetsspråklige ved økt bruk av tilpasset digital undervisning som kan benyttes regionalt og nasjonalt. Prosjektleder i NORCE er Øyvind Hellang og prosjektet er et samarbeid mellom Gloppen Kommune, Vestland Fylkeskommune og NAV.

Relaterte artikler
Se alle artikler

Aktuelt

COP15: Setter nye mål for å redde biologisk mangfold

Aktuelt

UiS og NORCE styrker samarbeidet om forskning

Aktuelt

Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev