Gå rett til innhold
<
<
Medisinsk uforklarte symptomer minsket etter fjerning av amalgamfyllinger

Medisinsk uforklarte symptomer minsket etter fjerning av amalgamfyllinger

Innsikt

Publisert: 15.10.2020
Oppdatert: 23.06.2022

Lars Björkman

Pasienter med medisinsk uforklarte symptomer, som pasientene tilskrev sine amalgamfyllinger, rapporterte lavere intensitet av generelle helseplager 12 måneder etter fjerning av alle amalgamfyllinger. Dette viser en forskningsrapport fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Resultatene fra studien støtter hypotesen om at generelle helseplager kan minske etter fjerning av amalgamfyllinger. Rapporten er publisert i Journal of Oral Rehabilitation.

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har etter oppdrag fra Helsedirektoratet i oppgave å gjennomføre og evaluere et prosjekt med utprøvende behandling. Prosjektet inkluderer utskiftning av amalgamfyllinger på pasienter som mistenker at deres helse påvirkes negativt av egne amalgamfyllinger. Bakgrunnen er at Helse- og omsorgsdepartementet ønsket å få gjennomført et behandlingsprosjekt for pasienter med helseplager som de selv knytter til sine amalgamfyllinger.

Målet med den vitenskapelige delen av prosjektet er å evaluere endringer av generelle helseplager hos pasienter som fikk fjernet alle sine amalgamfyllinger. Prosjektet er designet som en prospektiv kohortstudie, det vil si en undersøkelse hvor en over lengre tid observerer en definert gruppe individer med bestemt karakteristikk.

Før amalgamutskiftingen startet ble alle pasienter undersøkt av både tannlege og fastlege etter gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. Det var på forhånd satt opp kriterier (inklusjon og eksklusjon) som måtte være oppfylt. Tannbehandlingen ble utført av pasientens egen tannlege på hjemstedet.

Den primære målgruppen var pasienter med medisinsk uforklarte symptomer, som pasientene tilskrev sine amalgamfyllinger (amalgam-kohort). Denne gruppen ble sammenlignet med 28 pasienter som også hadde medisinsk uforklarte symptomer, men uten noen antatt tilknytning til sine amalgamfyllinger (MUPS-kohort). Primært utkommemål var egenrapporterte generelle helseplager (GHC-indeks) ved oppfølging 12 måneder etter sluttført amalgamfjerning. Totalt 32 pasienter gjennomførte amalgamutskiftingen og besvarte spørreskjema både før behandlingen og 12 måneder etter.

Resultatene fra studien viste at amalgam-kohorten hadde en reduksjon av GHC-indeks fra 43,3 i gjennomsnitt før utskifting av fyllingene, til 30,5 ett år etter utskiftingen. Reduksjonen på 12,8 var statistisk signifikant.

  • Gjennomsnittlig minskning av generelle helseplager (GHC-indeks score) fra målingen ved studiestart til målingen ved oppfølgingen. Minskningen for Amalgam-kohorten var statistisk signifikant. Minskningen i MUPS-kohorten og den friske kohorten var ikke statistisk signifikant.
  • Generelle helseplager (indeks score) målt ved studiestart (spørreskjema 1) og ved oppfølgingen (spørreskjema 2). Medianverdi (linjen inne i boksen), 25‐ og 75‐persentiler (øvre og nedre bokskant), og de laveste og høyeste verdiene er indikert i figuren.

I MUPS-kohorten var reduksjonen 1,2. Etter justering for alder, kjønn, utdannelse og GHC-indeks før utskiftingen var den gjennomsnittlige justerte forskjellen -8,0 (95% konfidensintervall fra -15,4 til -0,5).

Resultatene fra denne studien støtter hypotesen om at medisinsk uforklarte symptomer tilskrevet amalgamfyllinger, slik det var hos deltakerne i amalgamgruppen, minsker etter fjerning av amalgamfyllingene hos pasienter som oppfyller kriteriene som var brukt i denne studien.

Relaterte personer

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer - Bergen
labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev