Gå rett til innhold
<
<
Dette mener NORCE om forvaltning av bærekraftig akvakultur

Dette mener NORCE om forvaltning av bærekraftig akvakultur

Meninger

Publisert: 12.03.2024
Oppdatert: 13.03.2024

Klimaendring og tap av biomangfold henger tett sammen og derfor er det viktig å møte disse to overordnede problemstillingene sammen når det gjelder helhetlig forvaltning av bærekraftig akvakultur.

Nedenfor følger en oppsummering av NORCE sine innspill til NOU'en (Norges offentlige utredninger 2023): Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping.

Arealplanlegging og forvaltning

Vi mener det bør være fokus på sammenhengen mellom klimaendringer og tap av biomangfold i NOU'en. De argumenterer for at statlige myndigheter bør ha mer ansvar for arealplanlegging for sjøområder for å sikre helhetlig planlegging som tar hensyn til biologisk mangfold og klimaendringer. Søkelys på sammenhengen mellom ulike næringer vil bidra til å fremme sirkulær økonomi i sjømatproduksjon, spesielt innen akvakultur. Vi fremhever behovet for økt fokus på sirkulære verdikjeder og bruk av biologiske ressurser i tråd med naturpositive løsninger for å oppnå et mer bærekraftig havbruk.

Miljøpåvirkning og fiskevelferd

For å redusere miljøpåvirkning og forbedre dyrevelferd i oppdrettsnæringen er vi skeptiske til innføringen av avgifter og kvoter som erstatning for dagens reguleringer. Vif oreslår i stedet å introdusere kvantitative indikatorer for miljøpåvirkning, dyrevelferd og sirkularitet, og at oppdrettsanleggene må rapportere på disse årlig. De som oppnår den høyeste KPI-skår vil få fortsette å produsere som normalt, mens de med lavest skår vil måtte kutte produksjonen betydelig. Det bør være klare krav om rapportering av data om miljøeffekter og fiskehelse ved tildeling av akvakulturtillatelser. Dette kan bidra til å redusere miljøpåvirkninger og forbedre fiskehelsen. Vi vil også fremheve behovet for å utvikle tydelige og enkle indikatorer for å øke sjansen for å nå målene.

For å redusere klima- og miljøavtrykket fra akvakultur, og for å gjøre bærekraftig vekst mulig er det avgjørende å satse mer på oppdrett av arter som ikke trenger fôr, for eksempel blåskjell (Costello et al. 2019) og tare. Dette kommer ikke klart frem i kapittel 8 om miljøpåvirkninger i NOUen.

Tillatelsesregulering av akvakultur

I norsk akvakultur har hovedvekten ligget på laks, og vi savner en større vektlegging, i utredningen, av andre arter som lavtrofiskearter. Vi er enige i at det vil være nødvendig å ha lisenser dedikert til spesifikke arter, hver art krever spesifikke innsatsfaktorer og betingelser og vil påvirke det marine miljøet ulikt. Å ha spesifikke krav spesielt for de lavtrofiskeartene kan føre til bruk av forskjellige areal i det marine miljøet. NORCE anbefaler at det blir en sterkere satsing på oppdrett av nye arter, og at det må etableres insentiver for utvikling av nye marine arter for bruk i akvakultur samt for nye produksjonsformer som IMTA da dette er nødvendig for å oppnå en mer bærekraftig akvakultur næring.

Akvakulturtillatelser

Utviklingstillatelser, undervisningstillatelser og forskningstillatelser. Disse tillatelsene er viktige for å fremme kunnskap og rekruttering til akvakulturnæringen. Vi foreslår at det bør sees nærmere på hvordan disse tillatelsene praktiseres, med fokus på kriterier for tildeling og kontroll av bruk. Særlig viktig er forskningstillatelser, som gir økonomisk støtte til forskning i akvakulturnæringen. Vi mener at forskningshøyden bør vektlegges i vurderingen av søknader om forskningstillatelser.

Ordningen med forskningstillatelser har vært redusert siden 2016, og det er behov for å øke tilgangen på disse tillatelsene. Vi foreslår også at resultatene fra forskingsprosjekter som benytter tillatelsene bør være lett tilgjengelige i en offentlig database, og at det bør være et høyt krav til åpenhet og respekt for offentligheten i vilkårene for tildeling av tillatelsene. NORCE anbefaler også en midtveisevaluering av slike tillatelser.

Teknologiutvikling og risikostyring

Det er etablert at havindustritilsyn med myndighet som omfatter fornybar energiproduksjon, CO2 transport og lagring, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Gitt potensialet for samordning knyttet til tilsyn i eksponerte områder, samt potensial for overføring av kunnskap mellom ulike sektorer, kan det virke relevant å vurdere en rolle for havindustritilsynet i forhold til havbruk.

Med økt aktiviteter til havs samt et mere isfritt Arktis som vil føre til mer skipstrafikk bør en vurdere en utreding av hvordan en kan øke beredskap og sikkerhet for de ulike næringene til havs.

Kontakt

Fiona Provan

Avdelingsleder Hav og miljø - Mekjarvik
fipr@norceresearch.no
+47 51 87 55 37
+47 900 69 052

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev