Prioritering av helsetjenester - Spenninger og samspill mellom juridiske, politiske, økonomiske og faglige perspektiver

Prioritering og fordeling av helsetjenester representerer flere og ulike utfordringer for velferdssystemer. I dette prosjektet foretar vi en tverrfaglig og empirisk forankret analyse av hvordan prioritering og fordeling av helsetjenester er regulert. Mer konkret utforsker vi hvordan prioritering av helsetjenester er regulert gjennom rettslige, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Hva er det konkrete innholdet og hensikten med de forskjellige instrumentene som regulerer fordeling og prioritering av helsetjenester? Produsere de tilsvarende tolkninger av relevante hensyn, kliniske utfall og sammenhengende begreper om rettferdighet? For å gjøre sammenligninger mulig konsentrerer vi oss om det hjertemedisinske feltet og retter særlig søkelyset mot fordelingsvirkninger for eldre og sosioøkonomisk vanskeligstilte pasienter.