Pilot legevakt

Hva gjør vi

Helsedirektoratet utredet i 2017, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, en modell for hvordan det akuttmedisinske tilbudet i kommunen kan organiseres. Modellen som har fått navnet pilot legevakt skal nå prøves ut i to områder. NKLM har fått i oppdrag å samle og analysere data for å få kunnskap om effekten av endringene.

De to geografiske områdene som er valgt ut til å delta i pilotprosjektet er:

  1. Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt som består av kommunene: Balestrand, Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Naustdal og Jølster
  2. Molde interkommunale legevakt som består av kommunene: Aukra, Midsund, Sandøy, Molde, Fræna, Eide, Nesset, Sunndal og Rauma

Informasjon til deg som bruker legevakt eller ambulansetjenesten i området der dette testes ut (pdf)

NKLM skal evaluere «pilot legevakt» ved å:

  1. Måle effekt av å ha en lege dedikert til LVS
  2. Måle effekten av en satellittlegevakt bemannet med sykepleier og/eller ambulansepersonell
  3. Måle de økonomiske konsekvensene av den foreslåtte legevaktmodellen inndelt i tre nivåer.

Datainnsamling vil bli gjennomført både før og etter intervensjonene for å måle effekten av disse. Datainnsamling startet våren 2019 og er planlagt å pågå frem til 31.12.2020.

Hvorfor er dette viktig

Små –og mellomstore kommuner har utfordringer med rekruttering av personell og store avstander mellom pasientene og helsetjenesten. Det er derfor behov for å teste en ny organiseringsform for kommunal akuttmedisinsk tjeneste.

To intervensjoner som skiller seg ut fra dagens ordning prøves ut høsten 2019

  1. Lege i legevaktsentral
  2. Legevaktsatellitt med sykepleier eller ambulansepersonell

Intervensjonene fører til en ny organisering som vil se slik ut:

  • Legevaktsentral (LVS). En hovedlegevaktsentral som kan betjene 116 117 for hele legevaktdistriktet. En lege er tilgjengelig i LVS for avklaringer for sykepleierne og legevaktsleger uten kompetanse til å ha selvstendig vakt i distriktet
  • Legevaktsatelitter. Betjent av helsepersonell, sykepleiere eller ambulansepersonell som kan gjøre definerte legevaktsoppgaver i samråd med lege på LVS. Legevaktsatellittene opprettes der det er lang avstand til lege i vakt og hvor det samtidig anslås å være forholdsvis få henvendelser til legevakt på kveld og natt