Gå rett til innhold
<
<
Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

TIDSTRENDER I DEPRESJONSOMSORGEN

Det har vært økt oppmerksomhet på psykisk helse i befolkningen og helsepolitiske føringer fra myndigheter. For å belyse hvordan det har påvirket behandlingsvalg, undersøkte vi endringer i depresjonsomsorgen i perioden 2009-2015.

  • Vi fant at flere pasienter tilbys samtaleterapi enn før, samtidig som færre får legemidler og sykemelding. Imidlertid får fortsatt flere eldre antidepressiva og færre får samtaleterapi enn pasienter i arbeidsaktiv alder.

VARIASJON I DEPRESJONSOMSORGEN

Depresjon er mer utbredt blant kvinner og de med lav sosioøkonomisk status. For å belyse hvordan sosial ulikhet påvirker depresjonsomsorgen, undersøkte vi sammenhengen mellom pasienters kjønn og utdanningsnivå, og fastlegers depresjonstiltak.

  • Resultatene viser at høyt utdannede kvinner var den største gruppen, og de hadde mindre sannsynlighet for å få antidepressiva enn lavere utdannede kvinner. Det ble ikke funnet utdanningsforskjeller blant menn. Også høyt utdannede kvinner sykemeldt med depresjon hadde mindre sjanse for å få antidepressiva sammenlignet med alle andre gruppene, og større sjanse for å få samtaleterapi enn lavere utdannede kvinner.

Fastlegeordningen skal bidra til likeverdige helsetjenester. For å belyse hvordan organisatoriske forskjeller påvirker depresjonsomsorgen, undersøkte vi sammenhengen mellom fastlegers praksiskarakteristika og depresjonsomsorg.

  • Vi fant at pasienter som hadde gått til samme fastlege i lang tid fikk sjeldnere samtaleterapi og antidepressiva enn pasienter med et mer kortvarig lege-pasientforhold. Pasienter i distriktene hadde lavere sannsynlighet for å få samtaleterapi og noe høyere sannsynlighet for å få antidepressiva, enn pasienter i byområder.

I Nederland er depresjonsomsorgen i allmennpraksis teambasert (psykiatrisk sykepleier). For å belyse betydningen av strukturelle forskjeller, sammenlignet vi depresjonsomsorg i allmennpraksis i Norge og Nederland.

  • Resultatene viser at pasienter i Nederland hadde lavere sannsynlighet for oppfølgingskonsultasjoner enn i Norge, men at det ikke var noen forskjell mellom landene når konsultasjoner med psykiatrisk sykepleier inkluderes. Det var høyere sannsynlighet for å få antidepressiva blant deprimerte pasienter i Nederland enn i Norge.

Datagrunnlaget for studiene er koblete opplysninger fra KUHR, NPR, Reseptregisteret, FD-trygd, Utdanningsdatabasen, Folkeregisteret og Fastlegedatabasen. Studiepopulasjonen er hele befolkningen 18 år og eldre, og studieperioden er 2008-2016.

Prosjektfakta

Navn

Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

Status

Aktiv

Periode

01.01.18 - 31.12.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

15.000.000 NOK

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Sabine Ruths
Øystein Hetlevik
Tone Smith-Sivertsen
Priyanthi Borgen Gjerde
Sharline Riiser