Legevaktskart

Nasjonalt legevaktregister

Registeret skal gi grunnlag for offentlig statistikk og rapportering, men også gi innsyn i legevaktorganiseringen i Norge, samt et kontaktadresseregister for NKLM.

Trendanalyseprosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Prosjektet Nasjonalt legevaktregister finansieres av NKLM.

Siden prosjektet «Nasjonalt legevaktregister» startet i 2005 har NKLM gitt ut en rekke rapporter basert på spørreundersøkelsen som annet hvert år sendes til lederne av alle legevaktene. Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2018 som også inkluderte legevaktsentralene:

  • I 2018 er det registrert 177 legevakter og 97 legevaktsentraler i Norge.
  • En av ti legevakter har vanskeligheter med å rekruttere kvalifisert helsepersonell.
  • Mange legevakter mangler rutiner for å ivareta personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.
  • Fire av ti legevakter har aldri utført samtrening med akuttmedisinsk helsepersonell.

Aktuelt