Hva er samiske interesser i nye næringer?

Etablering av nye arealkrevende næringer i samiske områder kan føre til store samfunnsmessige og kulturelle utfordringer med sosiale og politiske spenninger og motsetninger. Prosjektet har søkt å belyse hva som forstås som samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt i samfunn som opplever endringer med etableringer av nye arealkrevende næringer som kan komme i konflikt med tradisjonelle samiske næringer.