Evaluering av samarbeidet mellom NAV og Helsetjenesten om Individuell Jobbstøtte (IPS)

Forskningsinstituttet NORCE utfører en studie som skal evaluere samhandlingen mellom helsetjenestene og NAV i tiltaket Individuell Jobbstøtte. Studien gjøres på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Evalueringens hovedmål er å gi svar på hvordan behandlere og jobbspesialister samarbeider i integrerte team, herunder kunnskap om innsatsfaktorer; kjennetegn; hovedutfordringer; innretning og organisering; deltakende instanser; betydning av ulike tilnærminger og mål i de involverte sektorene; jobbspesialisters ansettelsesforhold; vurderinger av hvordan integrerte tjenester bidrar til varig tilknytning til arbeidslivet for pasientene/brukerne; og kjennetegn ved prosjekter med høy vs. lav formidling til arbeid.

Videre skal evalueringen gi svar på hvordan pasientene/brukerne opplever de integrerte tjenestene. Det skal undersøkes ulike synspunkter på hva som utgjør god bistand, og tilbudets forbedringspotensiale sett fra pasienters/brukeres ståsted.

Evalueringen skal også si noe om hvordan arbeidsgivere opplever bistanden de mottar gjennom integrerte tjenester.