Emosjonelt stress hos eldre under COVID-19 pandemien i Norge: Data fra det norske medborgerpanelet.

Eldre er i risikogruppen for å utviklet alvorligst sykdomsforløp ved smitte av COVID-19 og gjennomsnittsalder på personer som er død av sykdommen er i Norge nærmere 80 år. Formålet med prosjektet å undersøke nivå og endring i emosjonelt stress og faktorer som er assosiert med høyt og lavt nivå av stress hos eldre over 70 år under COVID-19 pandemien. Vi vil bruke allerede innsamlede data fra deltagere i norsk medborgerpanel og sammenstille svar fra tidligere undersøkelser med den ekstraordinære undersøkelsen 20 mars som omhandlet COVID-19 pandemien, slik at vi kan følge en kohort av totalt ca 10 000 deltagere inn i pandemien, og sammenligne emosjonelt stress hos ca 2000 eldre deltagerne de med ca 8000 yngre deltagerne. Hoved utfallsmålet vårt er sumscore på spørsmålet «siste 7 dager, i hvilken grad var du 1) glad, 2) bekymret, 3) nedfor/trist, 4) irritert, 5) ensom, 6) engasjert, 7) rolig og avslappet, 8) engstelig, forklaringsvariabler er blant annet infeksjonsstatus, sosialt nettverk, isolasjon/karantene, tillitt til helsetjenesten, og alder. Prosjektet omfatter ikke biologisk materiale. Data vil bli beskrevet med ulike former for deskriptiv statistikk og vi vil lage ulike regresjonsmodeller for å undersøke sammenhengen mellom ulike forklaringsvariabler og nivå og endring av emosjonelt stress. Vi vil gjøre stratifiserte analyser for å undersøke om det er forskjell mellom ulike grupper eldre, dvs 60 åringer, 70 åringer og de som er over 80. Prosjektet vil gi verdifull informasjon om et representativt utvalg Norske eldres reaksjon på usikkerhet og fare i en pandemisituasjon, og dermed kunne bidra til planlegging og tilrettelegging av psykososiale helsetilbud, samt muliggjøre idenifisering av deltagere med risiko for høy belastning. Dette vil være nyttig under pågående, og ved eventuelle kommende, pandemier. Videre vil prosjektet bidra med kunnskap om beskyttende faktorer, noe som muligvis kan brukes i forebyggende og terapeutisk hensikt.