Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske forhold mellom Norge og Russland?

Forskere fra Norce Research i Nord-Norge, og Kola Science Center i Apatity i Murmansk-regionen skal undersøke flere sider ved det sivile samfunn, hvilke samfunnsmessige behov sivilsamfunns-aktører kan fylle, og hvilke rammer de må forholde seg til i Murmansk fylke, som grenser mot både Norge og Finland.

Forskere fra Norge og Russland vil samarbeide om fire delstudier, som tar opp følgende spørsmål:

  1. Hva slags strukturer, målsetninger og aktiviteter kjennetegner det sivile samfunn i dagens Murmansk?
  2. Hvordan påvirkes det sivile samfunn i Murmansk av nasjonal politikk, reguleringer og lover?
  3. Hvordan har endringer i de politiske klimaet påvirket bånd mellom det sivile samfunn i Murmansk og i Norge?
  4. Hvordan har interne og eksterne endringer og politikk påvirket grenseregionalt samarbeid mellom sivilsamfunnsaktører i Murmansk og Norge

Prosjektet vil rette søkelyset mot hvordan sosialt og helserelaterte organisasjoner opererer i Murmansk fylke, og plassere dette i en sammenheng av endrede juridiske, politiske og sosiale forhold de siste tiårene. En sentral faktor her vil være den økende sosiale ulikheten i dagens Russland. Prosjektet skal bidra med kunnskap om respons på slike endringer fra enkeltindivider, grupper og samfunn.