Go straight to content
<
<
Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske forhold mellom Norge og Russland?

Forskere fra Norce Research i Nord-Norge, og Kola Science Center i Apatity i Murmansk-regionen skal undersøke flere sider ved det sivile samfunn, hvilke samfunnsmessige behov sivilsamfunns-aktører kan fylle, og hvilke rammer de må forholde seg til i Murmansk fylke, som grenser mot både Norge og Finland.

Forskere fra Norge og Russland vil samarbeide om fire delstudier, som tar opp følgende spørsmål:

  1. Hva slags strukturer, målsetninger og aktiviteter kjennetegner det sivile samfunn i dagens Murmansk?
  2. Hvordan påvirkes det sivile samfunn i Murmansk av nasjonal politikk, reguleringer og lover?
  3. Hvordan har endringer i de politiske klimaet påvirket bånd mellom det sivile samfunn i Murmansk og i Norge?
  4. Hvordan har interne og eksterne endringer og politikk påvirket grenseregionalt samarbeid mellom sivilsamfunnsaktører i Murmansk og Norge

Prosjektet vil rette søkelyset mot hvordan sosialt og helserelaterte organisasjoner opererer i Murmansk fylke, og plassere dette i en sammenheng av endrede juridiske, politiske og sosiale forhold de siste tiårene. En sentral faktor her vil være den økende sosiale ulikheten i dagens Russland. Prosjektet skal bidra med kunnskap om respons på slike endringer fra enkeltindivider, grupper og samfunn.

Prosjektoppdatering – Januar 2021

Oppstarten av dette prosjektet ble ikke som planlagt da koronaen satte en stopper for kick-off samlingen i Murmansk og gjensyn med gode russiske forskerkolleger ved Kola Science Centre. Smittetallene steg i Murmansk fylke hvor vi skulle samle inn data, og når våre forskeres forsøk på å ringe opp de frivillige organisasjonene ga liten respons. Kontorene deres var stengt ned.

Vi kunne ikke lenger følge vår plan, men etter hvert utkrystalliserte det seg et helt nytt, potensielt forskningsfelt om frivillig sektors arbeid med å bekjempe covid-19, og vi grep denne muligheten. Her kan vi følge en utvikling over tid, og vi har spesielt vært interessert i å få kunnskap om de etablerte organisasjonene engasjerer seg i dette arbeidet og blir brukt av offentlige myndigheter for å hjelpe sårbare grupper. Vi så at mange vil bidra for å lindre virkningen av pandemien på sårbare grupper, og de frivillige måtte trenes i hvordan de skulle håndtere nye oppgaver. Foreløpige resultater viser at en del etablerte organisasjonene delvis har lagt ned sitt arbeid, mens andre prøver å tilpasse seg den nye hverdag. Samtidig ser vi at det etableres nye strukturer under statlig kontroll hvor frivillige oppfordres til å melde seg. Det skal bli spennende å følge utviklingen framover og se om dette fører til en enda sterkere politisering av frivilligheten på russisk side.

Samarbeid på tvers av den norsk-russiske grensen i nord har lange tradisjoner, og er viktig for lokalsamfunnene på begge sider av grensa. Da grensene stengte pga. covid-19 stoppet også folk-til -folk-samarbeidet slik vi kjenner det. Nye løsninger og samarbeidsmåter måtte utvikles.

Forskergruppa har fått antatt en publikasjon i tidsskriftet Qualitative Social Work med tittelen: Adapting to the unpredictable: The story of a Norwegian-Russian study of NGOs in the Murmansk region during the pandemic.

Project facts

Name

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Status

CONCLUDED

Duration

01.02.20 - 31.12.23

Location

Tromsø

Total budget

5.650.000 NOK

Research group

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Project members

Ludmila Ivanova
Svetlana Britvina
Larissa Riabova
Rita Sørly

Samarbeidspartnere

Kola Science Center
See all projects