<
<
Stein Nilsen

Stein Nilsen

Forsker II

stni@norceresearch.no
+47 56 10 72 68
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

• Trygdemedisin

• Leger og sykemelding

Om personen

Spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin

Stein Nilsen tok medisinsk embetseksamen i 1981 ved Universitetet i Bergen. Etter turnustjeneste i Florø har han arbeidet som allmennlege/fastlege ved legesenteret i Florvåg i Askøy kommune. Han har hatt bistilling som rådgivende overlege i Trygdeetaten/NAV siden 1998. Han er også leder for Legeforeningens Utvalg for legehelse, og har vært støttekollega i Hordaland legeforening siden 1996.

Han har i perioder hatt bistillinger ved institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og ved Uni Research, og har de siste årene arbeidet med PhD-prosjektet ”Fastlegen som portvakt: erfaringer, utfordringer, håndtering og konsekvenser”.

Nilsen disputerte 12.04.2018 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Allmennlegers erfaringer som portvakt – utfordringer, håndtering og konsekvenser».

Hans forskningsinteresser er knyttet opp mot fastlegers arbeid med sykmelding og deres håndtering av portvaktrollen.

Leder i PraksisNett Vest fra mai 2018.

Kst. leder for AFE fra september 2019.

Stein Nilsen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Allmennmedisin

Mer info om Stein Nilsen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
The Norwegian PraksisNett: a nationwide practice-based research network with a novel IT infrastructure – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2022
PraksisNett- status etter tre år – Utposten 2021
Why do doctors in Norway choose general practice and remain there? A qualitative study about motivational experiences – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2020
Fastlegens erfaringer som portvakt – Utposten 2019
Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors – BMJ Open 2019
Ny infrastruktur for allmennmedisinsk forskning – Tidsskrift for Den norske legeforening 2019
What happens when the doctor denies a patient’s request? A qualitative interview study among general practitioners in Norway – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017
GPs' negotiation strategies regarding sick leave for subjective health complaints – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015
Considerations made by the general practitioner when dealing with sick-listing of patients suffering from subjective and composite health complaints – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2011
Et konsept for konstruksjon, lagring og distribusjon av terrengmodeller med variabel oppløsning – Kart og Plan 2007
Computation of random errors in digital terrain models – Geoinformatica 2007
Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain: A focus group based qualitative study – Disability and Rehabilitation 2007
Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain: A focus group based qualitative study – Disability and Rehabilitation 2007
Identification of outliers and random errors in terrain data: examples from sea floor modeling – ? 2006
Trend extraction using average interpolating subdivision – Mathematical Geology 2005
Feedback on video recorded consultations in medical teaching: why students loathe and love it - a focus-group based qualitative study – BMC Medical Education 2005
Examination of a constant-area quadrilateral grid in representation of global digital elevation models – International Journal of Geographical Information Science (IJGIS) 2004
Wavelets applied to simplification of digital terrain models – International Journal of Geographical Information Science (IJGIS) 2003
Efficient representation of digital terrain models: compression and spatial decorelation techniques – Computers & Geosciences 2002
A System for Continuous Measurement of Photosynthetic Rate and Dark Respiration at Constant CO2-Level – Physiologia Plantarum : An International Journal for Plant Biology 1975
Se alle publikasjoner på Cristin
Aktuelt

Aktuelt

Hvorfor velger leger allmennmedisin, og hvorfor forblir de i praksis?