<
<
Nina Jentoft

Nina Jentoft

Forsker II

nije@norceresearch.no
+47 480 10 539
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Nina Jentoft er seniorforsker ved NORCE (tidligere Agderforskning), hvor hun har vært ansatte siden 2001. Jentoft har tidligere fra 2005-2012 ledet da kalte Samfunnsavdelingen og senere Velferdsgruppen, og har lang erfaring med å være prosjektleder for forskningsprosjekter av ulik størrelse. Jentoft leverte i desember 2018 sin doktorgradsavhandling. Tema for avhandlingen er innovasjon i skolens forebyggende arbeid for å motvirke senere frafall i skole og arbeidsliv. Sentrale tema i den 20 år lange forskerkarrieren har vært inkluderende og ekskluderende mekanismer i arbeidslivet, uførepensjonering og likestilling og levekår. Under denne fanen høre flere nasjonale evalueringer av satsinger/prosjekter i NAVs regi. De siste årene har forskningen hatt sterk fokus på ung uførhet og barn og unges oppvekstvilkår.

Nina Jentoft

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferdsforskning

Mer info om Nina Jentoft

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Likepersontjenesten i A-larm – Fra prosjekt til varig tilbud – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Samarbeid om brukerstyrte tjenester i ettervern: Et samarbeidsprosjekt på rusfeltet mellom ideell sektor, kommuner, spesialisthelsetjenesten og forskere – NORCE Norwegian Research Centre 2022
“Du lurer ikke en luring“ (ref. likeperson): Likepersontjeneste i Bergen for mennesker med utfordringer knyttet til ru” – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Hommedal skolegård: Prosjektperiode 2020-2022: "En annerledes dag" – NORCE 2022
KUBEN – Mulighetshuset – NORCE Norwegian Research Centre 2022
En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes – NORCE 2021
Nytenkning om rekruttering av nyutdannede sykepleiere – Khrono.no 2021
Er det mulig å tenke nytt rundt rekruttering av nyutdannede sykepleiere? – Fædrelandsvennen 2021
Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Rekruttering av flyktninger - Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere? – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Samhandling mot følgene av barnefattigdom (SAMBA) – NORCE Research Brage Unit 2020
Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Innovation practices in schools: The impact of different models of organization on the practice of Norwegian municipalities – Improving Schools 2017
Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data. – Qualitative Social Work 2017
Who’s at risk? Expanding the categorical understanding of children at risk of social exclusion through measures of self-esteem – Nordic Social Work Research 2017
Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities – Cogent Business & Management 2016
Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? En studie av innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene i tre norske kommuner – Agderforskning 2014
Programteori versus samfunnsvitenskapelig teori – 2013
"Elendighetsforskning" på Sørlandet – Fædrelandsvennen 2013
En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet – Agderforskning 2013
Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager – Søkelys på arbeidslivet 2013
Trenger vi leger til å legitimere fraværet? – Forskning.no 2012
Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager. Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune – Agderforskning 2012
Et liv jeg ikke valgte – Søkelys på arbeidslivet 2010
Sviktende oppfølging av midlertidig uføre – Tidsskrift for velferdsforskning 2010
Et liv jeg ikke valgte : – Søkelys på arbeidslivet 2010
Helsesøstre i et tverrfaglig samarbeid om risikoutsatte unge – Helsesøstre 2010
Hvem skal hjelpe de unge og psykisk syke? – Agderposten 2010
"Et liv jeg ikke valgte". Om unge uføre i fire fylker – Agderforskning 2009
Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede – 2006
Suksesskriterier i reaktiviseringsarbeidet – ? 2006
Tid er ikke alt. Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen – Agderforskning 2006
Styring og organisering av "Tilbake til arbeid" – Agderforskning 2005
Reaktiviseringsprosessen - veien tilbake til arbeidslivet – Agderforskning 2005
Mellom trygd og arbeid. Motivasjon og risiko i uføres betraktninger om å gå tilbake til arbeidslivet. FoU rapport nr 1/2005 Between welfare and work. Disability pensioner's motivation and deliberations of risk with regard to return to work – Agderforskning 2005
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt

Når skolen ikke klarer å møte elevenes behov blir alternative læringsarenaer et pusterom i en hektisk hverdag

Aktuelt

Flere med rusrelaterte utfordringer har kommet i arbeid eller utdanning etter hjelp fra 'likepersoner'

Innsikt

Er mangfold og inkludering tomme ord?

Aktuelt

Jobbskolen - et sted som bokstavelig talt redder liv