<
<
Hanna Kvamsås

Hanna Kvamsås

Forsker II

hakv@norceresearch.no
+47 56 10 76 34
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Hanna Kvamsås er utdanna samfunnsgeograf og jobbar med potensialet for transformativ klimatilpassing og samproduksjon av lokal klimakunnskap. Doktorgradsavhandlinga hennar fokuserer på heilskaplege tilnærmingar til klimatilpassing som krev endringar i menneske og organisasjonar sine tankesett, verdiar, normer og praksisar. Tematisk konsentrerer Kvamsås seg om lokale klimatilpassingsspørsmål, kommunal planlegging, alternativ overvasshandtering og naturbaserte løysingar som blå-grøn infrastruktur. Kvamsås arbeider med kvalitative metodar inkludert intervju, observasjon, foto-elicitation og samproduksjon av kunnskap gjennom organisering av hackathon-liknande samarbeidsverkstader.

Hanna Kvamsås

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Hanna Kvamsås

Se profil i Cristin

Åpne CV