Gå rett til innhold
<
<
Anne

Anne Dåsvatn Homme

Forsker II

anho@norceresearch.no
+47 56 10 76 13
+47 408 54 315
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Anne Dåsvatn Homme

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Anne

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
The road towards a new Norwegian Kindergarten – 2022
Governing School Choice in Norway: Why Local Educational Government Capacity Matters – 2022
Barnehagestyrernes erfaring og arbeid med implementering av rammeplanen – 2021
Diskusjon og avslutning – 2021
Utformingen av rammeplanens mål og virkemidler – 2021
Barnehageeigarane og rammeplanen – 2021
Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Implementing a Targeted, Nationwide Intervention to Promote Upper Secondary School Completion: Does it Have the Potential to Strengthen Students’ Achievement? – Scandinavian Journal of Educational Research 2020
Lost in transition – policies to reduce early school leaving and encourage further studying in Europe – Comparative Education 2019
"Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Combating low completion rates in Nordic welfare states: policy design in Norway and Sweden – Comparative Education 2019
‘One size fits all’? – Nordiske organisasjonsstudier 2019
Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?] – Tidsskrift for velferdsforskning 2017
Innovative government initiatives to prevent upper secondary school dropout: organisational learning and institutional change at the local level – International Journal of Innovation in Education 2017
Increasing parental participation at school level: a ‘citizen to serve’ or a ‘customer to steer’? – Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017
Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere – Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016
Educational reforms and marketization in Norway – A challenge to the tradition of the social democratic, inclusive school? – Research in Comparative and International Education 2016
Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen "Kunst Kultur Arena" – Fagbokforlaget 2015
Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav – Fagbokforlaget 2015
Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem-skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem-skole-samarbeid – Uni Research Rokkansenteret 2015
Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. – Norges forskningsråd 2015
The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools – Kulturrådet 2015
Path-dependent Implementation of the European Qualifications Framework in Education. A Comparison of Norway, Germany and England – Journal of Comparative Policy Analysis 2015
Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5 – Uni Research Rokkansenteret 2014
Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng – 2013
Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom – 2013
Ny GIV Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet – Uni Rokkansenteret 2013
Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø – Uni Rokkansenteret 2013
Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø. Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Delrapport 3 – Uni Rokkansenteret 2013
"Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester – IRIS 2012
Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda – Uni Rokkansenteret 2012
Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport – Uni Rokkansenteret 2012
Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet – Uni Rokkansenteret 2012
Individual or collective responses to accountability policies. A comparative study of teacher professionalism in Norway and Sweden – Revue Éducation Comparée 2011
Statliggjøringsprosesser i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen – IRIS 2011
Systematisk analyse av skolenes prosjektbeskrivelser: mål, virkemidler og kriterier for måloppnåelse. Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport A – Uni Rokkansenteret 2011
Styring, organisering og ledelse i barnehagen – Fagbokforlaget 2011
Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte ogrelevans av nasjonalt veiledningsmateriell – Uni Rokkansenteret 2010
Hvordan bruker skoleeiere og skoleledere satsingensveiledningsmateriale og oppfattes dette som nyttig og relevant? Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport C – UNI Rokkansenteret 2010
Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag – UNI Rokkansenteret 2010
Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen? – Tidsskrift for velferdsforskning 2010
Økt vekt på læring gir styrket autoritet – Første steg 2010
Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge – 2008
Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden – Rokkansenteret 2008
Se alle publikasjoner på Cristin