Innsikt

Kartlegger reinbeite på Finnmarksvidda

NORCE har siden slutten av 90-tallet overvåket reinens beiteområder på Finnmarksvidda. Den siste undersøkelsen fra 2018 viser at andelen lavrik mark øker. Den positive fremgangen knyttes til reduksjon i reintallet og redusert beitebelastning.

Sist oppdatert: 2. mar. 2020
Publisert 2. mar. 2020
Skjermbilde lavbeite vidda
Grenseområdene mellom Norge (nærmest) og Finland (i bakgrunnen). Lavheiene på norsk side framkommer i hvitt. Slitte lavheier på finsk side avtegnes i grått. Det går et reingjerde langs grensa som skiller norske vinterbeiter fra finske helårsbeiter. Foto: Bernt Johansen.

I 2013 ble det foretatt en reduksjon av reintallet i Finnmark, blant annet med bakgrunn i beitesituasjonen. Denne prosessen var krevende både for reindriftsnæringen og myndighetene.

I forbindelse med at målingene fra 2018 ble tilgjengelig i januar 2020, kommenterte landbruks- og matminister Olaug Bollestad at det var gledelig å registrere at reduksjonen av reintallet nå gir positive effekter på lavbeitet.

NORCE (tidligere Norut) har siden 1998, på oppdrag fra Reindriftsforvaltningen og senere Landbruksdirektoratet, gjennomført overvåking av vår-/høst- og vinterbeitene i Indre Finnmark. Målet har vært å kartlegge beiteforholdene for rein og endringer over tid.

Endringer i lavdekket

Kartleggingen gjøres ved å kombinere feltregistreringer og analyse av satellittbilder. Fra 1998 gjorde Norut slike kartlegginger omtrent hvert femte år, senest i 2013 og 2018. Data fra denne perioden er også sammenlignet med kartlegginger foretatt på 1980-tallet, det vil si før prosjektet startet.

Undersøkelsene består av målinger av andelen lavrik mark i forhold til totalarealet. Mens lavdekket i Indre Finnmark i 1987 ble estimert til 19,0 prosent av totalarealet, var dette tallet i 1996 redusert til 8,4 prosent og videre til 5,6 prosent i år 2000. I 2006 ble det registrert en økning til 6,7 prosent, mens det i 2009 ble det påvist en nedgang til 6,1 prosent og en ytterligere reduksjon til 4,0 prosent i 2013.

I kartleggingen foretatt i 2018 er andelen lavrik mark i vinterbeitet estimert til 7,2 prosent av totalarealet, noe som utgjør en framgang fra 2013. Økningen i lavdekket er størst i vestre deler av vidda. I vår-/høstbeitene i Vest-Finnmark har lavdekket gjennomgående lave verdier, og det har ikke vært bedring den siste perioden. Det er imidlertid registrert en økning i lavdekket i vår/høstområdet i Karasjok vestre sone (reinbeitedistrikt 16) i 2018.

Kraftig reduksjon i reintallet

Bedringen i lavdekket i vinterområdene fra 2013 til 2018 settes i sammenheng med endringene i reintall og redusert beitebelastning i denne perioden. I Vest-Finnmark ble reintallet i disse årene redusert fra nærmere 105 000 til 78 000 dyr, en nedgang på 26 prosent. I Karasjok vestre sone var det en reduksjon i reintallet i denne perioden på 21 prosent. Det er også andre forhold som spiller inn på utviklingen og endringen i lavbeitene, blant annet tilgjengelighet til beitet på grunn av snøforhold og økt nedbør om sommeren.

Kartleggingen viser en gledelig framgang i lavrik og lavholdig vegetasjon på Finnmarksvidda. I arbeidet med en bærekraftig utnytting av reinbeitene, er det fortsatt behov for å følge opp overvåkingen av beitene gjennom nye omløp med kartlegging.

Les rapporten her: Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – STATUS 2018. (laster ned pdf)

Aktuelt

7466198800 0a663eedf7 k Mark Ledingham Tromsø kommune
01. nov. 2019

CASS - Centre for Arctic Sustainable Societies

NORCE LNLYR High Res 01
17. sep. 2019

Verdens første passasjerfly for miljøovervåking er norsk