Registerdata

Sist oppdatert: 1. jul. 2019

Registerdata er data som er hentet ut av et register, altså ikke data du produserer selv. Data fra ulike registre kan koples med hverandre for å finne svar på nye forskningsspørsmål. Noen eksempler på slike registre er: Statistisk sentralbyrå (SSB), Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), norsk pasientregister (NPR), reseptregisteret osv.

Se også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter

Aktuelt