en

<
<
Public perceptions of carbon capture and storage (PERCCSEPTIONS)

Public perceptions of carbon capture and storage (PERCCSEPTIONS)

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen. Lagring på land er blitt møtt med begrenset offentlig aksept bl.a. på grunn av frykt for lekkasjer og skepsis mot fortsatt bruk av fossile energikilder. Den norske regjeringen har satt i gang betydelige tiltak for å utvikle offshore-løsninger for lagring av karbon - med særlig fokus på norsk sokkel i Nordsjøen. Tanken er å importere CO2 fra utlandet for å utnytte norsk lagringskapasitet. Det er antatt at offshore-lagring vil lede til økt offentlig aksept for CCS-prosjekter, men det eksisterer hittil lite forskning som støtter denne antakelsen. Det er også utilstrekkelig kunnskap om hvordan utsiktene for eksport av CO2 over landegrenser vil påvirke CCS-aksept i europeiske land, samt hvordan utsiktene for import av CO2 vil påvirke CCS-aksept i Norge. Mer kunnskap om disse emnene er viktig fordi offentlig motstand utgjør en stor utfordring for implementering av CCS. Forskningsprosjektet PERCCSEPTIONS vil besvare disse spørsmålene ved å utføre en rekke surveyeksperiment i Norge og Tyskland. Åpne besvarelser vil benyttes for å vurdere hvordan ulike resonnement leder til aksept eller motstand. Norsk Medborgerpanel og tilsvarende tyske paneler vil bidra med høykvalitets data om folks meninger. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om drivkreftene bak aksept for og motstand mot storskala implementering av CCS teknologi, samt internasjonal transport av CO2.

Carbon capture and storage (CCS) is a technology with the potential to reduce carbon emissions and to help achieve the global climate targets as defined in the Paris Agreement.

PERCCSEPTIONS addresses one of the most pressing issues regarding climate mitigation: What affects the public acceptability of carbon capture and storage (CCS) in society?

Contact

Gisle Andersen

Senior Researcher - Bergen
gian@norceresearch.no
+47 56 10 76 01

Project facts

Name

Public perceptions of carbon capture and storage

Status

CONCLUDED

Duration

01.08.19 - 31.07.22

Location

Bergen

Total budget

4.600.000 NOK

Project website

https://perccseptions.no/

Research areas

Research group

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Project members

Christine Merk

Samarbeidspartnere

Institut für Weltwirtschaft
Relevant Stories
Se alle artikler

News

NORCE's research aircraft - how to use it in your project

News

Allocations in May and June

Se alle prosjekter