<
<
Bernt Johansen

Bernt Johansen

Senior Researcher

bejo@norceresearch.no
+47 911 68 927
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Bernt Johansen

Division

Climate & Environment

Research Groups

Regionalt klima og klimaservice

More information about Bernt Johansen

See profile in Cristin

Projects
See all
See all
Publications
Encroachment effects on reindeer husbandry in Troms Knowledgebase for regional planning work – Tidsskriftet UTMARK 2022
The vulnerability of reindeer management and Norway's responsibility – 2021
Konsekvensutredning, Tema reindrift for E8 Sørbotn-Laukslett, Vestre trasé. – NORCE Samfunnsforskning 2020
Bruk av Sentinel-2 satellittdata innen forvaltning av Øvre Dividalen nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde. Studieområde Havgavuopmi. (7/2019) – Norut 2019
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke. (23/2018) – Norut 2019
Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – STATUS - 2018. (1/2019) – Norut 2019
Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag – NIBIO 2019
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli. Revidert – Norce 2019
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32 Lakselvdalen/Lyngsdalen. Korrigert 22.06.2019 – Norce 2019
Beitetap samt tap av kjøttproduksjon som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 37 Skárfvággi. – Norut 2018
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32. Lakselvdalen/Lyngsdalen. – Norut 2018
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli – Norut 2018
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders perspectives on vegetation dynamics under climate change – Ecosphere 2017
Changes in the spatial configuration and strength of trophic control across a productivity gradient during a massive rodent outbreak – Ecosystems 2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017) – Norut 2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway – Climate Research (CR) 2017
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016 – Norut 2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift. – Norut, 2016
Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data – Environmental Research Letters 2016
Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: a questionnaire-based survey among reindeer herders – Acta Veterinaria Scandinavica (AVS) 2016
Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard – Ottar 2016
Predator–rodent–plant interactions along a coast–inland gradient in Fennoscandian tundra – Ecography 2016
Where do the treeless tundra areas of northern highlands fit in the global biome system: toward an ecologically natural subdivision of the tundra biome – Ecology and Evolution 2016
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 2 med tunnel gjennom Malingsfjellet/Skárttašvárri. (3/2015) – Norut 2015
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 1-Utbedring av eksisterende veg. Rapport 2/2015 – Norut 2015
Monitoring cultural heritage environments in Svalbard – Smeerenburg, a whaling station on Amsterdam Island – EARSeL eProceedings 2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys – 2015
Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – status 2013 – Norut 2014
Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene – Norsk institutt for naturforskning 2014
Use of unmanned aircraft systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard – EARSeL eProceedings 2014
Climate and environmental change drives Ixodes ricinus geographical expansion at the northern range margin – Parasites & Vectors 2014
The relationship between phytomass, NDVI and vegetationcommunities on Svalbard – International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 2014
Effect of reindeer grazing on snowmelt, albedo and energy balance based on satellite data analyses – Remote Sensing of Environment 2013
Future vegetation changes in thawing subarctic mires and implications for greenhouse gas exchange-a regional assessment – Climatic Change 2012
Habitatmodell for lirype i Finnmark – Norsk institutt for naturforskning 2012
Vegetation mapping of Svalbard utilising Landsat TM/ETM+ data – Polar Record 2012
Rapid recovery of recently overexploited winter grazing pastures for reindeer in northern Norway – Fungal ecology 2012
High-resolution satellite imagery for detection of tracks and vegetation damage caused by all-terrain vehicles (ATVs) in Northern Norway – Land Degradation and Development 2012
Fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av klimaendring og dens konsekvenser for reindriften – Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 2012
Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 - Resultater fra feltrutene – Norsk institutt for naturforskning 2011
Altitudinal distribution patterns of alpine plants: Studies along a cost-inland transect in southern Scandes, northern Europe – Tapir Akademisk Forlag 2011
”Feiltolking av reindriftsforskning”. – Dagbladet 2011
Hålogaland Næringspark, Evenskjer, Skånland kommune. Konsekvensutredning av reindriftsinteressene. Rapport 9/2011. – Norut 2011
Assessment of research areas with great EO support potential – Nansen Environmental and Remote Sensing Center 2011
New satellite-based maps of the growing season north of 50°N (Proceedings Paper) – Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2010
New satellite-based maps of the growing season north of 50 degrees N – Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2010
Konsekvensutredning av reindriftsinteressene for nydyrking på eiendommene 115/6 Åsland og 116/1, Lyngen kommune – Norut Rapport nr 1/2010 2010
Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser – Norsk institutt for naturforskning 2009
Improved monitoring of vegetation dynamics at very high latitudes: A new method using MODIS NDVI – Remote Sensing of Environment 2006
A vegetation-based method to map climatic variation in the arctic-boreal transition area of Finnmark, north-easternmost Norway – Journal of Biogeography 2005
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms – Norsk institutt for naturforskning 2005
Gråoreskog i Finnmark - vegetasjon, flora og verneverdige områder – Miljøverndept. Rapport T-553 1983
See all publications in Cristin