Helhetlig kunnskapsgrunnlag for reindriftsfaglige utredninger og konsekvensanalyser innen vegsektoren (ReinVEG)

Hovedmålet med prosjektet er å systematisere det
kunnskapsmessige grunnlaget for utvikling av framtidsrettede og robuste faglig standarder for reindriftsfaglige utredninger og konsekvensutredninger. I prosjektet er det definert delmål som vektlegger inkludering av reindriftssamenes egen fagkunnskap og integrering av kumulative effekter i kunnskapsgrunnlaget. Prosjektet vil omhandle vegsektoren med åpning og relevans for andre sektorer. I prosjektet vil ulike perspektiv tilknyttet utbygging i reindriftsområder bli gjenstand for diskusjon og dialog mellom utbygger, reindriftsutøvere, forskere og fagpersonell.