Gå rett til innhold
<
<
Bernt Johansen

Bernt Johansen

Seniorforsker

bejo@norceresearch.no
+47 911 68 927
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Bernt Johansen

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Regionalt klima og klimaservice

Mer info om Bernt Johansen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Encroachment effects on reindeer husbandry in Troms Knowledgebase for regional planning work – Tidsskriftet UTMARK 2022
The vulnerability of reindeer management and Norway's responsibility – 2021
Konsekvensutredning, Tema reindrift for E8 Sørbotn-Laukslett, Vestre trasé. – NORCE Samfunnsforskning 2020
Bruk av Sentinel-2 satellittdata innen forvaltning av Øvre Dividalen nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde. Studieområde Havgavuopmi. (7/2019) – Norut 2019
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke. (23/2018) – Norut 2019
Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – STATUS - 2018. (1/2019) – Norut 2019
Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag – NIBIO 2019
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli. Revidert – Norce 2019
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32 Lakselvdalen/Lyngsdalen. Korrigert 22.06.2019 – Norce 2019
Beitetap samt tap av kjøttproduksjon som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 37 Skárfvággi. – Norut 2018
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32. Lakselvdalen/Lyngsdalen. – Norut 2018
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli – Norut 2018
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders perspectives on vegetation dynamics under climate change – Ecosphere 2017
Changes in the spatial configuration and strength of trophic control across a productivity gradient during a massive rodent outbreak – Ecosystems 2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017) – Norut 2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway – Climate Research (CR) 2017
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016 – Norut 2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift. – Norut, 2016
Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data – Environmental Research Letters 2016
Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: a questionnaire-based survey among reindeer herders – Acta Veterinaria Scandinavica (AVS) 2016
Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard – Ottar 2016
Predator–rodent–plant interactions along a coast–inland gradient in Fennoscandian tundra – Ecography 2016
Where do the treeless tundra areas of northern highlands fit in the global biome system: toward an ecologically natural subdivision of the tundra biome – Ecology and Evolution 2016
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 2 med tunnel gjennom Malingsfjellet/Skárttašvárri. (3/2015) – Norut 2015
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 1-Utbedring av eksisterende veg. Rapport 2/2015 – Norut 2015
Monitoring cultural heritage environments in Svalbard – Smeerenburg, a whaling station on Amsterdam Island – EARSeL eProceedings 2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys – 2015
Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – status 2013 – Norut 2014
Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene – Norsk institutt for naturforskning 2014
Use of unmanned aircraft systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard – EARSeL eProceedings 2014
Climate and environmental change drives Ixodes ricinus geographical expansion at the northern range margin – Parasites & Vectors 2014
The relationship between phytomass, NDVI and vegetationcommunities on Svalbard – International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 2014
Effect of reindeer grazing on snowmelt, albedo and energy balance based on satellite data analyses – Remote Sensing of Environment 2013
Future vegetation changes in thawing subarctic mires and implications for greenhouse gas exchange-a regional assessment – Climatic Change 2012
Habitatmodell for lirype i Finnmark – Norsk institutt for naturforskning 2012
Vegetation mapping of Svalbard utilising Landsat TM/ETM+ data – Polar Record 2012
Rapid recovery of recently overexploited winter grazing pastures for reindeer in northern Norway – Fungal ecology 2012
High-resolution satellite imagery for detection of tracks and vegetation damage caused by all-terrain vehicles (ATVs) in Northern Norway – Land Degradation and Development 2012
Fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av klimaendring og dens konsekvenser for reindriften – Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 2012
Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 - Resultater fra feltrutene – Norsk institutt for naturforskning 2011
Altitudinal distribution patterns of alpine plants: Studies along a cost-inland transect in southern Scandes, northern Europe – Tapir Akademisk Forlag 2011
”Feiltolking av reindriftsforskning”. – Dagbladet 2011
Hålogaland Næringspark, Evenskjer, Skånland kommune. Konsekvensutredning av reindriftsinteressene. Rapport 9/2011. – Norut 2011
Assessment of research areas with great EO support potential – Nansen Environmental and Remote Sensing Center 2011
New satellite-based maps of the growing season north of 50°N (Proceedings Paper) – Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2010
New satellite-based maps of the growing season north of 50 degrees N – Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2010
Konsekvensutredning av reindriftsinteressene for nydyrking på eiendommene 115/6 Åsland og 116/1, Lyngen kommune – Norut Rapport nr 1/2010 2010
Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser – Norsk institutt for naturforskning 2009
Improved monitoring of vegetation dynamics at very high latitudes: A new method using MODIS NDVI – Remote Sensing of Environment 2006
A vegetation-based method to map climatic variation in the arctic-boreal transition area of Finnmark, north-easternmost Norway – Journal of Biogeography 2005
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms – Norsk institutt for naturforskning 2005
Gråoreskog i Finnmark - vegetasjon, flora og verneverdige områder – Miljøverndept. Rapport T-553 1983
Se alle publikasjoner på Cristin