Gå rett til innhold
<
<
NORCE i Grønn Plattform-storsatsing som skal gjøre offshore havbruk til nytt industrieventyr

NORCE i Grønn Plattform-storsatsing som skal gjøre offshore havbruk til nytt industrieventyr

Aktuelt

Publisert: 02.09.2021
Oppdatert: 14.06.2022

Andreas R. Graven

Sammen med 17 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner, tar NORCE et krafttak for å gjøre bærekraftig offshore havbruk til et nytt norsk industrieventyr.

, , GP grønn plattform offshore havbruk, ,

Havbruk kan spille en avgjørende rolle i å sikre mattilgangen for verdens befolkning i tiårene som kommer.

Nå er Grønn Plattform-prosjektet Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs tildelt til sammen 96 millioner kroner fra Forskningsrådets prestisjeprogram Grønn Plattform.

Målet er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd.

Prosjektet skal bidra til produksjon av bærekraftig lakseprotein med et vesentlig lavere klimaavtrykk per kilo enn kjøttproteiner fra landbruket. Prosjektet skal også bidra til å sikre biologisk mangfold i hav og elver.

I tillegg vil man bidra med kunnskap til myndighetenes arbeid med å lage regulatorisk rammeverk, standardisering og sertifiseringer for havbruk til havs.

Selskaper fra alle ledd i verdikjeden står sammen

For å oppnå alt dette har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører.

Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak satsingen sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida.

I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører. Prosjektet har sitt utspring fra Stiim Aqua Cluster, og ledes av Blue Planet AS.

– NORCE er stolt over å være del av det sterke teamet som skal oppskalere bærekraftig havbruk til havs. Grønn plattform er et kraftfullt virkemiddel som bringer sammen forskningsinstitusjoner og bedrifter i arbeidet med å skape nye grønne verdikjeder og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Kristin Wallevik i NORCE.

– Vi trenger flere slike grep som bidrar til innovasjon og kunnskapsoverføring fra sektorer der Norge har opparbeidet seg et konkurransefortrinn - og vi trenger dem nå, påpeker hun.

Grønn Plattform-prosjektet beskrives som tidenes største satsing for å utvikle mange av de løsningene som trengs i en lavutslippskjede for havbruk til havs.

Kunnskap og innovasjoner som reduserer miljø- og klimaavtrykket

Prosjektet skal lede til kunnskap og innovasjoner som reduserer miljø- og klimaavtrykket og gir fisken gode livsbetingelser, gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk.

Det blir utvilsomt utfordringer underveis for næringen, slik som ekstreme bølge- og vindforhold til havs. Og det kreves nye løsninger for å håndtere lange avstander og forhold for oppdrettsfisken som hittil er lite kartlagt.

- Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer å ta tak i før vi er der.

- Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier professor Ragnar Tveterås, ved Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet.

Hans Kleivdal i NORCE sier at offshore havbruk er en av mulighetene for å kunne øke produksjonsvolumet betydelig det neste tiåret. Da er det viktig å sikre grunnleggende bærekraftige løsninger som fundamentet for den kommende veksten.

– Dette er det blå-grønne skiftet – det er ikke bare tungindustri og petroleumssektoren som skal omstilles for å nå klimamål og øke grønn konkurransekraft – det gjør også oppdrettsnæringen, og dette prosjektet er et veldig viktig steg i den retningen, sier Kleivdal.

NORCE leder kompetansebyggingsprosjekt

Sammen med de andre forskningspartnere har ekspertene i NORCE som et hovedmål å utvikle ny kompetanse og teknologi i det som kalles et kompetansebyggingsprosjekt (KSP) i storsatsingen. NORCE er leder for KSP-en, som har et budsjett på 40 millioner.

Over 18 millioner kroner vil tilfalle NORCE og den forskningsinnsatsen våre eksperter skal gjøre i prosjektet.

– NORCE ser frem til å inngå i en unik innsats for å tilby kompetanse, innovasjon og teknologi for å sikre bærekraft i fremtidig havbruk til havs og tilknyttede verdikjeder. Havressurser må forvaltes varsomt og våre havområder er under press med flere brukere og stadig mer forestående globale klimaendringene, sier forskningsleder for marin økologi i NORCE, Fiona Provan.

NORCE skal jobbe sammen med prosjektpartnerne for å sikre at havbruk til havs utvikles i samsvar med overordnede mål om å oppnå klimanøytralitet, og sikre at biologisk mangfold bevares.

For forskningspartnerne vil innsatsen blant annet handle om å utvikle nye digitale verktøy til næringen. Det vil bli brukt kunstig intelligens i automatisk overvåkning, slik at produksjonen offshore kan gi lavere utslipp og styrket fiskevelferd.

Man skal også se på ulike aspekter og utfordringer knyttet til havbasert havbruk. Dette vil for eksempel dreie seg om hvordan ressurseffektive og bærekraftige verdikjeder kan utvikles, og hvordan miljøpåvirkning og svinn kan reduseres.

Inndeling i 7 delprosjekter

Prosjektet som helhet er delt inn i sju delprosjekter, der de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:

  • Grønn pellet for undervannsfôring til havs
  • Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
  • Elektrifisering av oppdrett til havs
  • Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
  • Bedre fiskevelferd og økt overlevelse
  • Logistikk til havs
  • Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs

Fakta om verdiskapingspotensialet

En helhetlig verdikjede for havbruk til havs betyr unike muligheter for norsk havbruk og for norsk industri. Rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» utarbeidet for Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri (desember 2020), synliggjør at havbruk til havs kan lede til en verdiskaping for verdikjeden med ringvirkningsnæringer, målt i faste 2020-kroner, på 2-7 milliarder kroner i 2040 til 30-90 milliarder kroner i 2050.

Fakta om offshore havbruk

I Regjeringens rapport «Havbruk til havs» (desember 2018) defineres havbruk til havs/offshore havbruk som havbruk i utaskjærs områder og ytre sjøområder. Det vil si områder som ligger utenfor plan og bygningslovens virkeområde, men minst 20 nautiske mil utenfor grunnlinjen og områder som ligger lenger ut fra kysten, men innenfor norsk økonomisk sone.

Fakta om Grønn plattform

Grønn plattform er en nasjonal satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge og Siva, som står bak ordningen, er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev