Forskning på lokalpartiene

Hva gjør vi

Prosjektets grunnleggende spørsmål er: Hvilke bidrag gir partilagene og listene til demokratiet i Norge, først og fremst lokalt, men også på nasjonalt nivå? Ved siden av dette grunnleggende spørsmålet om demokratiets tilstand ligger også et mer praktisk spørsmål: om hvor godt virkemiddelapparatet med offentlig partistøtte og rapporteringskrav fungerer.

Prosjektet dekker fem sider ved partilagenes og listenes arbeid:

  1. Rent internt arbeid og organisering: hvordan organiserer lokallag og lister arbeidet sitt?
  2. Kommunestyrerettet arbeid: hva gjør lokallag og lister for å påvirke det som skjer i kommunestyregruppene deres (inkludert utvelgelse av kandidater til kommunevalg)?
  3. Lokalsamfunnsrettet arbeid: hva gjør lokallag og lister utad i lokalsamfunnet, for å kommunisere med innbyggerne, det øvrige sivilsamfunnet og mediene?
  4. Rollen som bindeledd til rikspolitikken: hva slags kontakt finner sted mellom partienes lokallag, fylkeslag og hovedorganisasjon
  5. Rammebetingelsene for driften i form av offentlig støtte og tilhørende rapporteringskrav.

Vi kartlegger dagens situasjon innenfor disse fem temaene, spesielt på felter som ikke er belyst i tidligere forskning. Vi spør også: Hvordan og hvorfor varierer lokallagenes/listenes situasjon – mellom kommuner (med ulik størrelse, og ettersom kommunen er sammenslått eller ikke), mellom ulike partier, og mellom partienes lokallag på den ene siden og de lokale listene på den andre.

Prosjektets viktigste datakilder er et nettbasert spørreskjema til kommunepartier og lister, og kvalitative intervjuer i utvalgte casekommuner.

Hvorfor er dette viktig

I det norske lokaldemokratiet er det partienes lokallag og de lokale listene som sørger for rekruttering av kandidater til valg. Partier og lister skal også utvikle politikk og kommunisere denne politikken til velgerne, og dermed presentere alternative veivalg for hva kommunen skal gjøre framover. Det representative demokratiet er dermed avhengig av at partienes og listenes organisasjoner fungerer godt nok til å klare disse oppgavene.

Prosjektet utføres på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ledes av Institutt for samfunnssforskning.