Gå rett til innhold
<
<
Evaluering av NAVs sykefraværsoppfølging i Innlandet og Vest-Viken

Evaluering av NAVs sykefraværsoppfølging i Innlandet og Vest-Viken

EVALUERING AV SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING I INNLANDET

Bakgrunn

På oppdrag fra FoU-seksjonen i NAV gjør NORCE og Oxford Research en evaluering av Senter for sykefraværsoppfølging (NAV) i Hamarregionen i Innlandet (2021-2022), samt en evaluering av fire utviklingsprosjekter i Vest-Viken (2022-2023). Denne siden gir i hovedsak informasjon om evalueringen i Hamarregionen, men har ett avsnitt om evalueringen i Vest-Viken (se under).

Den overordnede konteksten for oppdraget er IA-avtalens ambisjon om et mer inkluderende arbeidsliv gjennom samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet. Dette samarbeidet skal forebygge sykefravær og frafall.

Evalueringen

Evalueringen av Senter for sykefraværsoppfølging skal besvare om en sentralisert samarbeidsmodell for sykefraværsoppfølging, der NAV Arbeidslivssenteret i Innlandet og fire lokale NAV kontor er samlet i en felles enhet, har ført til nedgang i sykefraværet i Hamarregionen. Videre skal evalueringen besvare om innsatsen har ført til bedret kvalitet på NAVs sykefraværsoppfølging. Tettere samhandling og mer samordnede tjenester overfor både brukere og arbeidsgivere er noen nevnte kvalitetsindikatorer. Mulige virkningsfulle elementer i tiltaket skal identifiseres med tanke på overføringsverdi til andre regioner. Overordnet er problemstillingene knyttet til mål i IA-avtalen og til hvordan NAV kan ha en rolle inn mot arbeidsplassen i sin oppfølging av den sykmeldte.

Datainnsamlingen består av følgende datakilder: Registeranalyse, dokumenter og fagsystemer, spørreskjema blant arbeidsgivere og fokusgruppeintervjuer.

Resultater

Resultater vil danne grunnlag for beslutninger om veien videre for Senter for sykefraværsoppfølging, og vil sammenstilles i en rapport som leveres oppdragsgiver, og senere gjøres offentlig tilgjengelig. Ingen enkeltpersoner vil kunne identifiseres i sluttrapporten.

For evalueringen i Innlandet vil det hentes ut en stor mengde registerdata på sykemeldte i regionen. Grunnet omfanget vil det ikke hentes ut samtykke, men de som tror de inngår i datamaterialet kan lese mer om bruken av dataene og sine rettigheter på denne siden. Se avsnittet under med tittelen "Mer informasjon om registeranalyse for underprosjekt i Innlandet".

Evalueringen i Vest-Viken

Det andre underprosjektet er knyttet til evaluering av fire utviklingsprosjekter i Vest-Viken: Økt samarbeid mellom fastleger og NAV, Samarbeid mellom NAV-kontor og NAV Arbeidslivssenter, Differensiert oppfølging og Supported Employment – metode for oppfølging av sykmeldte.

Evalueringen i Vest-Viken undersøker 1) Ressurser som inngår i prosjektene, 2) Sentrale aktiviteter 3) Tjenesteutfall og 4) Utfall for brukerne. Datainnsamlingen består av dokumentanalyser, fokusgruppeintervjuer, og to arbeidsverksted som resulterer i en enkel endringsteori for hvert av de fire utviklingsprosjektene.

Prosjektfakta

Navn

Evaluering av NAVs sykefraværsoppfølging i Innlandet og Vest-Viken

Status

CONCLUDED

Periode

01.10.21 - 31.05.23

Prosjektmedlemmer

Kristian Rostoft Boysen
Morten Grønås-Werring
Tone Langjordet Johnsen