Gå rett til innhold
<
<
Helge

Helge Skoglund

Forsker II

hesk@norceresearch.no
+47 56 10 74 41
+47 913 77 694
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Helge Skoglund

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Helge

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (5. utg.) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Forslag til definisjon av laksebestander – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2023
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Floteneset høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Predation of Atlantic salmon across ontogenetic stages and impacts on populations – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2023
Status for norske laksebestander i 2023 – Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2023
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for undersøkelser i 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022 — Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet for Rømt Oppdrettslaks – Havforskningsinstituttet 2023
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Effekter av endret vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks i Bolstadelva – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Assessing the occurrence of egg stranding for trout and salmon in a regulated river – Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2023
Direct evidence of increased natural mortality of a wild fish caused by parasite spillback from domestic conspecifics – Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2023
Estimering av effektivt antall gytefisk fra stikkprøver av ungfisk av laks - Betydning av genetiske markører, antall prøver og romlig fordeling – Norwegian Research Centre for Hydropower Technology 2022
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Rapport for undersøkelser i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Effekter av predasjon på laks – Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2022
Status for norske laksebestander i 2022 – Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2022
Registrering av PIT-merket laks i Eidfjordvassdraget i 2021. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Ungfiskundersøkelser, gytefisktelling i Nærøydalselva i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet – Havforskningsinstituttet 2022
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Natural and anthropogenic drivers of escaped farmed salmon occurrence and introgression into wild Norwegian Atlantic salmon populations – ICES Journal of Marine Science 2022
Klassifisering av tilstanden til sjøørret i 1279 vassdrag – Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2022
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Oppdatert status for små og sårbare laksebestander – Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2022
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Rapport for perioden 2016-2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
The quest for successful Atlantic salmon restoration: perspectives, priorities, and maxims – ICES Journal of Marine Science 2021
Tester av drivtelling til bestandsestimering og klassifisering av laksefisk – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021
Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea – Norsk institutt for naturforskning 2021
Does vaterite otolith deformation affect post-release survival and predation susceptibility of hatchery-reared juvenile Atlantic salmon? – Frontiers in Veterinary Science 2021
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet – Havforskningsinstituttet 2021
Drift diving: A quick and accurate method for assessment of anadromous salmonid spawning populations – Fisheries Management and Ecology 2021
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Effects of nuisance submerged vegetation on the fauna in Norwegian rivers – Hydrobiologia 2021
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Plast i elver på Vestlandet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Matreelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Effekter av vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks og aure i Bjoreio – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget i perioden 2015-2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Utredningsmetoder og tiltak til bedring og restaurering av fysisk vannmiljø. En veileder for kraftregulerte elver – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement – ICES Journal of Marine Science 2020
Escaped farmed salmon in Norwegian rivers in 2019 : Report from the national monitoring program – Havforskningsinstituttet 2020
Salmon on the lam: Drivers of escaped farmed fish abundance in rivers – Journal of Applied Ecology 2020
Acute effects of gas supersaturation on Atlantic salmon smolt in two Norwegian rivers – Hydrobiologia 2020
Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019 – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020
Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018.Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020
Gytefisktelling av laks og sjøaure på Vestlandet: status og utvikling i perioden 2004-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Swimming with the Fishes: Validating Drift Diving to Identify Farmed Atlantic Salmon Escapees in Thewild – Aquaculture Environment Interactions 2019
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Vikja: Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. Utlegging av rogn som kultiveringsmetode – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Modalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually – ICES Journal of Marine Science 2019
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet – Havforskningsinstituttet 2019
Can structural enrichment reduce predation mortality and increase recaptures of hatchery‐reared Atlantic salmon Salmo salar L. fry released into the wild? – Journal of Fish Biology 2019
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker – NORCE 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt