IMG 5016 Crop

Boreverktøy bidrar til betydelig reduksjon av CO2-utslipp

Programvare utviklet ved NORCE reduserer klimagassutslipp per produserte fat ved oljeboring betydelig, og hittil med til sammen 208 000 tonn CO2 for 300 brønner.

Programvaren DrillScene™, som blir kommersialisert av Sekal, har vist svært gode resultater ved overvåking av boreoperasjoner i sanntid. Teknologien varsler dersom noe endrer seg nede i brønnen, for eksempel problemer med kaks-transport som igjen kan føre til at borestrengen setter seg fast. Borepersonalet får dermed tid til å gjøre korrigeringer.

- Denne programvaren bidrar til tryggere og mer effektiv boring. Statistikken for de brønnene der DrillScene er blitt brukt viser at man reduserer antall tekniske sidesteg betydelig, sier Helga Gjeraldstveit, forskningsleder i NORCE.

Forskningsgruppen hennes har jobbet i flere år med å automatisere boreprosessen. Nå har de prosjekter som tar dette et steg videre mot å gjøre boreprosessen autonom. Senere i år vil dette blir demonstrert først i simulatoren OpenLab og så på Ullrigg Test Centre.

Effektivt og energisparende

Effektivisering og færre tekniske sidesteg har bidratt til en betydelig utslippsreduksjon per produserte fat av klimagassen CO2. Tekniske sidesteg vil si at en må bore et nytt brønnspor for å omgå uforutsette hindringer i brønnen, noe som gir ekstra energiforbruk. Tall fra Oljedirektoratet fra 2013-2016 viser 32 % tekniske sidesteg under boring. Det er disse sidestegene som reduseres til 10 % i de brønnene der programvaren DrillScene brukes. Dette utgjør en reduksjon på 208 000 tonn CO2 bare ved å inkludere energiforbruket som går med til å bore disse sidestegene. Til sammenligning slipper veitrafikken i Stavanger ut 116 000 tonn CO2-ekvivalenter på ett år (tall fra 2017).

DrillScene-programvaren har blitt brukt for å bore mer enn 300 brønner, og er kommersielt tilgjengelig gjennom selskapet Sekal. Det er tall fra brønnene Sekal har fulgt opp, som viser reduksjon til 10 % for årene 2012-2019. Selskapet tilbyr kommersielle produkter basert på teknologi utviklet av NORCE, og ble sist sommer kjøpt av Sumitomo.

IMG 5016 Crop
NORCE sitt virtuelle miljø OpenLab Drilling blir mye brukt av forskerne til utvikling, testing og demonstrasjon av sanntidsverktøy.

Bidrar til økt produksjon

DrillScene springer ut av NORCE-prosjektet «E-centre laboratories for automated drilling processes». Prosjektet ble nylig trukket frem som en av de viktige bidragsyterne til mer effektiv utvinning på norsk kontinental sokkel i en rapport fra Rystad Energy.

Rapporten er laget for Norges Forskningsråd, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og ble lagt frem på Offshore Strategikonferansen. Olje- og energiminister, Tina Bru, sier at rapporten er svært gode nyheter, den bekrefter at støtten til petroleumsforskning resulterer i betydelig økt verdiskapning, store kostnadsbesparelser, nye arbeidsplasser og ny teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkninger. Rystad Energy anbefaler å fortsette med bred støtte til petroleumsforskning slik at Norge kan fortsette å høste av petroleumsforekomstene på en trygg og karboneffektiv måte.

Les rapporten her

Les også: Petroleumsforskning øker verdiskapingen(regjeringen.no)

Teknologiutvikling innen avanserte metoder for reservoarforståelse og økt utvinning trekkes også frem i rapporten. Les mer om avanserte metoder for reservoarkarakterisering, utviklet av forskere ved NORCE.

SFI DigiWells

For å nå de ambisiøse målene som er satt for å redusere klimagassutslipp på den Norske kontinentalsokkelen og øke konkurransekraften, så er det sendt inn søknad til Forskningsrådet for etablering av et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) der en søker å optimalisere hele brønnleveringsprosessen - dvs. planleggingen og utførelsen av bore- og kompletteringsprosessene.

Les mer om DigiWells