Trygg legevakt
Foto: Arngeir Berge/NKLM

Trygg legevakt

Arbeid på legevakt medfører økt risiko for å oppleve trusler og vold fra pasienter eller andre som oppsøker helsehjelp.

Kunnskap om forekomst av trusler og vold mot legevaktpersonell, hvordan helsepersonell håndterer trusler og vold i arbeid på legevakt og hvordan man kan systematisere registrering og oppfølging av hendelser, kan gi bedre grunnlag for å anbefale og iverksette forebyggende og oppfølgende tiltak på legevaktene. Dette kan være med å skape en tryggere arbeidsplass for de som jobber på legevakt.

Prosjektet hadde flere delprosjekter:

1. Er det farlig å jobbe på legevakt?

Målet var å undersøke uønskede hendelser som ansatte i legevakt var blitt utsatt for, hvor ofte dette forekom og helsemessige konsekvenser av hendelsene.

2. Forebygging av vold mot legevaktpersonell.

Målet var å kartlegge hvilke tiltak legevaktene i Norge har for å forebygge vold mot legevaktpersonell. Det ble samlet inn data fra alle norske legevakter om tiltak i forbindelse med datainnsamlingen til Nasjonalt legevaktregister i 2012.

3. Erfaringer med håndtering av trusler og vold i legevakt.

Målet var å a) utforske legevaktpersonells erfaringer med trusler og vold fra pasienter/besøkende, og b) undersøke hva legevaktpersonell opplever som viktig for å øke trygghet, redusere antall episoder og alvorlige konsekvenser i arbeidssituasjonen.

4. Verktøy for registrering av voldshendelser på legevakt.

Målet var å a) utvikle og validere et registreringsskjema for å undersøke alvorlighetsgrad av voldshendelser på utvalgte legevakter, b) undersøke innholde og alvorlighetsgrad av trusler og vold fra pasienter/besøkende.