Aukrustsenteret
​Foto: Jechstra. CC BY-NC-ND 2.0 flicr.com

Stedsutvikling i Hedmark 1998-2018

Hva gjør vi

Hedmark fylkeskommune har prioritert arbeid med stedsutvikling i fylkets 16 distriktskommuner i mer enn 20 år. Fylkeskommunen ønsker å trekke erfaringer fra dette arbeidet med stedsutvikling inn i nye Innlandet fylkeskommune, og har derfor behov for å få utarbeidet en oppsummering og evaluering av stedsutviklingsarbeidet i lys av relevante eksterne forsknings- og evalueringsarbeider. De overordnede målsetningene med stedsutviklingsarbeidet i Hedmark har vært å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret gjennom å utvikle attraktive lokalsamfunn og forsterke identitet ved å bygge tilhørighet til stedet, samt dempe negative konsekvenser relatert til fraflytting. For å tiltrekke og holde på innbyggere er det viktig både med stedskvaliteter, gode tjenester og levende sentrumsområder. Dette er målsettinger som har preget stedsutviklingsarbeidet i Hedmark i lang tid, selv om det konkrete innholdet, perspektivene og arbeidsmåtene i stedsutviklingsarbeidet trolig har endret seg noe over tid.

Vi tar i prosjektet utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hva vet vi, ut fra tidligere evalueringer, om hva som skal til for å lykkes med stedsutviklingsarbeid?
  • Hvordan kan arbeidet i kommunene i Hedmark belyses i forhold til dette?
  • Hvordan har fylkeskommunen og andre regionale aktører bidratt, og hvordan kan fylkeskommunen bidra til å videreutvikle attraktive steder i distriktene fremover?

Vi vil i arbeidet med å besvare problemstillingene legge vekt på fylkeskommunens rolle som koordinator og tilrettelegger for stedsutviklingsarbeidet som har foregått i de 16 distriktskommunene i Hedmark i perioden 1998-2019. Det vil også kunne være interessant å se nærmere på i hvilken grad stedsutviklingsarbeid i de aktuelle kommunene i Hedmark har vært knyttet til, og blitt påvirket av, nasjonale satsinger, f. eks. i regi av Distriktssenteret. Under arbeidet med analysene vil vi benytte metodetriangulering, og se dokumentanalyser, referatgjennomgang og intervjuer i sammenheng med hverandre. Vår rapport vil inneholde oppsummering og analyse av stedsutviklingsarbeid i Hedmark, en sammenfatning av muligheter og utfordringer framover, samt konklusjon og anbefalinger relatert til problemstillingene nevnt ovenfor.

Aktuelt