Gå rett til innhold
<
<
Pigghå FRI – Hvordan unngå problemer med pigghå?

Pigghå FRI – Hvordan unngå problemer med pigghå?

​Oppdretterne melder om at det ved oppdrettsanlegg på Vestlandet er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. I utgangspunktet er det død fisk i bunnen av merden håen er interessert i, men i tillegg spiser og skader den levende laks. Det kan derfor bli en fiskevelferdsutfordring i tillegg.Oppdretterne har satt i gang tiltak for å hindre håen i å komme inn til nota, de tar opp død fisk nærmest kontinuerlig og må stadig inspisere nota ved hjelp av dykker for å sjekke om det er hull. Hittil har det ikke lykkes å finne metoder, teknikker eller innretninger som holder håen vekke fra anleggene.I dag er arten plassert på rødlisten til Artsdatabanken og er klassifisert som sterkt truet. Alt fiske etter den er derfor forbudt i norske farvann, også fritidsfiske. Planer og tiltak for å håndtere pigghå under rømmingshendelser og pigghå som kommer inn noten, må ta høyde for dette forbudet.

Hovedmål

Å identifisere og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg.

Delmål

M1. Å fremskaffe en nasjonal og internasjonal kunnskapsbase om relevant adferd hos pigghå i forhold til havbruksinstallasjoner.

M2. Å fremskaffe oversikt over tiltak mot pigghåangrep, og hvilke erfaringer som er gjort.

M3. Å gjennomføre tester og dokumentasjon av tiltak som vurderes som mest sannsynlig effektive uten å ta livet av pigghåen, basert på M1 og M2. ​

Forventet nytteverdi

​Prosjektet vil kunne få stor betydning for oppdrettsnæringen. Å redusere eller eliminere pigghå-angrep ved havbruksinstallasjoner leder til redusert antall tilfeller av hull i not og rømning av laks. Det er direkte økonomiske fordeler for industrien relatert til å redusere antall tilfeller av hull i not gjennom reduserte reparasjonskostnader og redusert rømning av laks. Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksstammen og å redusere rømningsfaren har dermed også en positiv effekt på både bransjens omdømme og helsen til villaksstammen. Pigghå er en rødlistet art og bestanden er under press. Å holde pigghå vekk fra oppdrettsanlegg vil redusere dødeligheten ved at disse ikke setter seg fast i nøtene. Resultatene av prosjektet kan også gi nyttig lærdom generelt om hvordan angrep av haiarter kan unngås. For FoU-miljøet vil prosjektet føre til ny kunnskap om adferd av pigghå, spesielt nær offshore-installasjoner. Prosjektet vil også gi kunnskap om hvordan forebyggende tiltak, teknologi og dens effektgrad skal evalueres.

Prosjektfakta

Navn

Pigghå FRI – Hvordan unngå problemer med pigghå?

Status

Aktiv

Periode

20.08.21 - 30.04.24

Totalt budsjett

5.818.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

The Norwegian Seafood Research Fund

Prosjektmedlemmer

Shaw Duncan Bamber