Fastlegers tidsbruk foto legevaktmedisin no

Fastlegers tidsbruk

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Uni Research Helse, har undersøkt fastlegers tidsbruk (tidsstudien) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester.

I januar 2018 sendte Nklm ut invitasjon til alle landets fastleger via e-post om å delta. Legen skulle rapportere tidsbruk fordelt på ulike pasientrettede arbeidsoppgaver, tidsbruk på ulike pasientgrupper og andre legeoppgaver som fastlege i løpet av en hel uke. 1954 av 4716 leger svarte som ga en svarprosent 41.

Rapporten ble overlevert fra Helsedirektoratet til helseminister Bernt Høie 6 mars 2018. Kartleggingen viser at fastlegers totalarbeidstid har økt mye sammenlignet med tidligere undersøkelser. Gjennomsnittlig listelengde er redusert i samme periode slik at arbeidsmengde per listeinnbygger er blitt større.