Eldreprosjektbilde
Foto: Therese B. Kirkesæther/Ambulanseforum

Eldre i den akuttmedisinske kjeden

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre et prosjekt med fokus på akuttmedisinsk eldreomsorg. Prosjektet skal øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre og peke på områder der disse kan forbedres.

Prosjektet tar sikte på å belyse spørsmålene:

  1. Hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag.
  2. Hvordan eldre og deres pårørende bedre kan fange opp akutt sykdom tidlig og varsle rett instans.
  3. Hvordan tjenestene bedre kan fange opp akutt syke og skadde eldre og sikre rett prioritering og behandling av disse.

Funn i prosjektet skal formidles til relevante instanser, herunder publikum og resten av den akuttmedisinske kjeden. Resultatene implementeres i beslutningsstøtteverktøy og andre kompetansehevende produkter som NKLM har faglig ansvar for.