Eldreprosjektbilde
Foto: Therese B. Kirkesæther/Ambulanseforum

Eldre i den akuttmedisinske kjeden

Oppdrag

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre et prosjekt som skulle øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre og peke på forbedringsområder.

Prosjektet tok sikte på å besvare spørsmålene:

 1. Hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag.
 2. Hvordan eldre og deres pårørende bedre kan fange opp akutt sykdom tidlig og varsle rett instans.
 3. Hvordan tjenestene bedre kan fange opp akutt syke og skadde eldre og sikre rett prioritering og behandling av disse.

Vi undersøkte derfor:

 1. Karakteristika ved eldres bruk av den akuttmedisinske kjeden.
 2. Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre.
 3. Identifisering av skrøpelighet i den akuttmedisinske kjeden.

Metode

Registerdata ble brukt for å belyse hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag; nødnummeret 113, legevakt og legevaktsentral, fastlege, samt øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

At eldre som er i kontakt med akuttmedisinsk kjede kan ha atypisk sykdomspresentasjon er rapportert i flere internasjonale studier, men denne kunnskapen har ikke blitt samlet tidligere. En systematisk kunnskapsoppsummering ble derfor utført. Denne inkluderte 60 studier med >1,2 millioner eldre pasienter totalt. Med atypisk sykdomspresentasjon menes at typiske symptomer på akutt sykdom eller skade kan være mindre fremtredende eller rett og slett mangle.

For å kartlegge om skrøpelighet adresseres ved henvendelser fra eldre til den akuttmedisinske kjeden ble ulike kilder gjennomgått; aktuelle triage- og beslutningsstøtteverktøy, relevante publikasjoner og rapporter. Det ble også gjort søk i grå litteratur og kommunikasjon med fagpersoner. Vi undersøkte til slutt potensielle skåringsverktøy for å identifisere skrøpelighet blant akutt syke og skadde eldre.

Formidling av funn

Funn i prosjektet er formidlet til relevante instanser.

 • I april 2020 ble det som en del av delprosjekt 1 publisert en artikkel i nivå 2 tidsskriftet BMC Health Services Research.
 • Den 24. februar 2021 arrangerte NKLM et webinar hvor resultatene fra prosjektet ble presentert og relevante fagpersoner og eldreombud fikk muligheten til å kommentere funnene. Opptak av webinaret finnes her.
 • Kunnskapsoppsummeringen viste at kunnskapen om atypisk presentasjon burde økes hos helsepersonell, derfor valgte prosjektgruppen å lage et nettkurs der målet var å øke bevisstheten rundt atypisk presentasjon ved akutt sykdom og skade hos eldre. Nettkurset gratis og er nå publisert på NKLMs læringsportal Oppvakt.no.
 • For å styrke beslutningsstøtteverktøyet Legevaktindeks med tanke på eldre, ble det skrevet et nytt oppslag om Akutt funksjonssvikt.

Kontaktperson: Isabel Sebjørnsen, iseb@norceresearch.no, 56107304

Prosjektresultater

 • Eldre står for en større andel av kontaktene med alle ledd av den akuttmedisinske kjeden enn de utgjør av den totale befolkningen. Sammenliknet med middelaldrende utgjør eldre en lavere andel av befolkningen, men står for flere øyeblikkelig hjelp-innleggelser og kontakter til 113. Eldre får oftere sykebesøk enn middelaldrende, og kontaktårsakene blir oftere klassifisert som allmenne og uspesifikke.
 • 1 av 3 eldre med akutt koronarsyndrom presenterte seg uten brystsmerter, 2 av 5 eldre med infeksjon presenterte seg uten feber og 1 av 10 eldre med akutt abdomen presenterte seg uten magesmerter. I stedet presenterte de eldre seg med uspesifikke symptomer som fall/gangvansker, forvirring, inkontinens, utmattelse/tretthet, sykdomsfølelse, uvelhet og appetittløshet. Studier som hadde undersøkt eldre med uspesifikke symptomer og plager, fant et stort spekter av tilstander, fra mindre alvorlige til akutte og livstruende tilstander. Konsekvensene av atypisk sykdomspresentasjon var forsinkelser i diagnostikk og behandling med dårligere prognose som resultat.
 • Prevalensen av skrøpelighet blant akutt syke eldre i Norge er ukjent. Triage- og beslutningsstøtteverktøy i bruk i dag bidrar ikke med å skille mellom robuste og skrøpelige eldre. Per i dag har vi ikke gode nok verktøy for å sikre at denne pasientgruppen får rett prioritering og behandling.

Aktuelt