Gå rett til innhold
<
<
Eldre i den akuttmedisinske kjeden

Eldre i den akuttmedisinske kjeden

, Foto: Therese B. Kirkesæther/Ambulanseforum, Eldreprosjektbilde, <p>Opphavsrett: Ambulanseforum</p>,

Foto: Therese B. Kirkesæther/Ambulanseforum

Oppdrag

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre et prosjekt som skulle øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre og peke på forbedringsområder.

Prosjektet tok sikte på å besvare spørsmålene:

  1. Hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag.
  2. Hvordan eldre og deres pårørende bedre kan fange opp akutt sykdom tidlig og varsle rett instans.
  3. Hvordan tjenestene bedre kan fange opp akutt syke og skadde eldre og sikre rett prioritering og behandling av disse.

Vi undersøkte derfor:

  1. Karakteristika ved eldres bruk av den akuttmedisinske kjeden.
  2. Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre.
  3. Identifisering av skrøpelighet i den akuttmedisinske kjeden.

Metode

Registerdata ble brukt for å belyse hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag; nødnummeret 113, legevakt og legevaktsentral, fastlege, samt øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

At eldre som er i kontakt med akuttmedisinsk kjede kan ha atypisk sykdomspresentasjon er rapportert i flere internasjonale studier, men denne kunnskapen har ikke blitt samlet tidligere. En systematisk kunnskapsoppsummering ble derfor utført. Denne inkluderte 60 studier med >1,2 millioner eldre pasienter totalt. Med atypisk sykdomspresentasjon menes at typiske symptomer på akutt sykdom eller skade kan være mindre fremtredende eller rett og slett mangle.

For å kartlegge om skrøpelighet adresseres ved henvendelser fra eldre til den akuttmedisinske kjeden ble ulike kilder gjennomgått; aktuelle triage- og beslutningsstøtteverktøy, relevante publikasjoner og rapporter. Det ble også gjort søk i grå litteratur og kommunikasjon med fagpersoner. Vi undersøkte til slutt potensielle skåringsverktøy for å identifisere skrøpelighet blant akutt syke og skadde eldre.

Formidling av funn

Funn i prosjektet er formidlet til relevante instanser.

  • I april 2020 ble det som en del av delprosjekt 1 publisert en artikkel i nivå 2 tidsskriftet BMC Health Services Research.
  • Den 24. februar 2021 arrangerte NKLM et webinar hvor resultatene fra prosjektet ble presentert og relevante fagpersoner og eldreombud fikk muligheten til å kommentere funnene. Opptak av webinaret finnes her.
  • Kunnskapsoppsummeringen viste at kunnskapen om atypisk presentasjon burde økes hos helsepersonell, derfor valgte prosjektgruppen å lage et nettkurs der målet var å øke bevisstheten rundt atypisk presentasjon ved akutt sykdom og skade hos eldre. Nettkurset gratis og er nå publisert på NKLMs læringsportal Oppvakt.no.
  • For å styrke beslutningsstøtteverktøyet Legevaktindeks med tanke på eldre, ble det skrevet et nytt oppslag om Akutt funksjonssvikt.

Kontaktperson: Isabel Sebjørnsen, iseb@norceresearch.no, 56107304

Prosjektfakta

Navn

Eldre i den akuttmedisinske kjeden

Status

CONCLUDED

Periode

01.03.19 - 31.01.21

Totalt budsjett

5.600.000 NOK

Finansiering

Norwegian Directorate of Healt

Prosjektmedlemmer

Linn Solveig Sortland
Janecke Thesen