Gå rett til innhold
<
<
0-24-samarbeidet i Finnmark

0-24-samarbeidet i Finnmark

Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra tre modellkommuners deltakelse i 0–24-samarbeidet, et prosjekt koordinert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark[1]. 0–24-samarbeidet har som mål å få til bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år og er en nasjonal satsing som involverer flere ulike direktorater og departementer. Fylkesmannsembetene får et felles oppdrag fra 0–24-samarbeidet og har en koordineringsrolle for utsatte barn og unge i sin region. Oppdraget gir også fylkesmannen en aktiv pådriverrolle overfor kommunene i sin region. Fylkesmannen skal stimulere til og understøtte kommunenes arbeid med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle tjenestetilbudet til utsatte barn og unge. I Finnmark ble det initiert et eget prosjekt med en satsing på tre modellkommuner.

Rapporten kartlegger hvordan kommunene Unjárga/Nesseby, Guovdageainnu/Kautokeino og Hammerfest/Hámmerfeastta har arbeidet med prosjektet og hva de har fått ut av prosjektdeltakelsen. Erfaringsoppsummeringen har til hensikt å sammenstille kunnskap fra de tre kommunene og viktige samarbeidspartnere i gjennomføringen av prosjektet. Kunnskapen skal brukes for å høste erfaring av denne typen nasjonale satsinger gjennom regionalt initierte prosjekter, som igjen forankres og implementeres i noen utvalgte modellkommuner. Målet er at erfaringene kan spres til andre kommuner i regionen og landet for øvrig.

[1] Fylkesmannsembetet i de to regionene ble sammenslått fra 1. januar 2019.

Prosjektfakta

Navn

0-24-samarbeidet i Finnmark

Status

CONCLUDED

Periode

01.12.19 - 10.06.20

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer