Gå rett til innhold
<
<
Sebastian

Sebastian Franz Stranzl

Forsker

sest@norceresearch.no
+47 56 10 74 39
+47 910 04 965
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Sebastian Franz Stranzl

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Sebastian

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (5. utg.) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Annual changes in aquatic plant photosynthesis in the regulated river Otra and the effect of plant removal – Norsk institutt for vannforskning 2023
Application of airborne LiDAR bathymetry in Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Strynselva høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Flom og miljø i et endret klima – innovative metoder for restaurering og bedre miljøtilstand – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Kartlegging av slamutslipp i Surna grunnet nedtapping av Foldsjøen – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Restaurerings- og tiltaksplan for Barstadvikelva – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Long-term effects and cost-benefit analysis of eight spawning gravel augmentations for Atlantic salmon and Brown trout in Norway – Hydrobiologia 2021
Behavioural response of brown trout (Salmo trutta) to total dissolved gas supersaturation in a regulated river – Ecohydrology 2021
Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. – NORCE 2021
Hydropower: gas supersaturation and the role of aquatic plant photosynthesis for fish health – Norsk institutt for vannforskning 2021
Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Plast i elver på Vestlandet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging av habitatforhold i nedre Tokkeåi – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Habitatkartlegging av Etnevassdraget – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2018 - 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget, april 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi. Konsekvenser for fiskehabitat. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Fish Communities, Habitat Use, and Human Pressures in the Upper Volta Basin, Burkina Faso, West Africa – Sustainability 2019
Habitatkartlegging i Sautso – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker – NORCE 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015-2017 – Uni Research Miljø 2018
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016-2017 og muligheter for avbøtende tiltak – Uni Research AS 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE LFI 2018
Out of sync: monitoring the time of sea entry of wild and hatchery salmon Salmo salar smolt using floating passive-integrated transponder antennae – Journal of Fish Biology 2018
Habitatkartlegging av Lærdalselva fra Voll bru til sjø – Uni Research AS 2017
Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak. – Uni Research AS 2017
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014, 2015 og i 2016. – Uni Research Miljø 2017
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. – Uni Research AS 2017
Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna høsten 2016. – Uni Research Miljø 2017
Bonitering og gytefisktelling i Åmselva, høst 2016. – Uni Research Miljø 2017
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016. – Uni Research Miljø 2017
Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016 – Uni Research AS 2016
Gassmetning i Otra nedenfor kraftverk Brokke. LFI-rapport 271. – Uni Research AS 2016
First observations of saturopeaking: Characteristics and implications – Science of the Total Environment 2016
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015. – Uni Research AS 2016
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014 og 2015. – Uni Research AS 2016
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 – Uni Research Miljø LFI 2016
Overvåking av gassmetning i Vetlefjordselva. – Uni Research AS 2015
Vurdering av funksjonen til terskler i Årdalselven. Forslag til justeringer. – Uni Research AS 2015
Undersøkelser i Åmselva 2015. Gytefisktelling, ungfisk, substrat. – Uni Research AS 2015
Gassmetning nedstrøms småkraftverk med installert omløpsventil. – Uni Research AS 2015
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015 – LFI Uni Research Miljø 2015
Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014 – LFI Uni Research Miljø 2015
Se alle publikasjoner på Cristin