Go straight to content
<
<
Mapping Microplastics in the Urban environment- amounts, sources and distribution - "Urban Microplastics"

Mapping Microplastics in the Urban environment- amounts, sources and distribution - "Urban Microplastics"

Plast benyttes i alle deler av samfunnet og hverdagslivet. Mengdene som produseres og slippes ut er økende, og millioner av tonn plast kommer hvert år på avveie i miljøet. I Norge er plastutslipp beregnet til 10-20000 tonn, og utslippene av mikroplast er på ca 8000 tonn. Kunnskap om plastforurensning er svært mangelfull, men vi vet at utslipp og nydannelse av mikroplast (<5 mm) ved nedbrytning av plastprodukter vil medføre stadig økende mengder, som ikke er mulig å fjerne når de først er kommet ut i miljøet. Vi kjenner ikke dagens konsentrasjoner eller de langsiktige konsekvensene av dette, men bekymringen øker for vår mattrygghet og miljøets tåleevne.
Byråd for klima, kultur og næring påpekte i mars 2017 behovet for samarbeid mellom næringsliv, fagmiljø og myndigheter. Bergen kommune ville lage en tiltaksplan mot plast og marin forsøpling, som i feb. 2018 ligger til politisk behandling. Den sier bl.a at Bergen kommune skal jobbe aktivt for strandrydding, og for et hav uten plast, mikroplast og miljøgifter. Man erkjenner manglende kunnskap til å vurdere miljøtilstanden og sette inn presise og effektive tiltak mot plast og vil med dette prosjektet forsøke å møte kunnskapsbehovet på kort og lang sikt. Det mangler ennå kommersielle metoder for å få utført bred kartlegging av miljøprøver, så samarbeid med FoU partnere er avgjørende for analyser på internasjonalt nivå og standardisering av resultater som basis for senere bruk. Kunnskapsbehov rundt mikroplastforekomst er særlig høyt nær byer der utslipp er forventet å være høyere enn i spredt befolkede strøk. FoU-utfordringen er gjøre en dekkende screening med et nokså begrenset prøveomfang i prosjektet. Kommunale ansvarsområder prioriteres og prosjektet vil kartlegge viktige kilder, påvirkede områder og spredningsveier i miljøet, og vil gi en pekepinn på områder for oppfølging. Det vil gi mulighet til å prioritere langsiktige, effektive tiltak mot spredning forankret i kommunens egne prosedyrer , behov og forståelse.

Project facts

Name

Mapping Microplastics in the Urban environment- amounts, sources and distribution - "Urban Microplastics"

Status

CONCLUDED

Duration

01.09.18 - 01.06.22

Location

Bergen

Total budget

4.500 NOK

Research Topics

Funding

Bergen municipaltity, Regional Research Fund Western Norway

Prosjekteier

NORCE

Project members

Marte Haave
Anne S. Cornell
Håvard Bjordal

Samarbeidspartnere

Bergen kommune