Go straight to content
<
<
Einar

Einar Leknes

Research Director

eile@norceresearch.no
+47 51 87 51 31
+47 920 87 805
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Einar Leknes

Division

Health & Social Sciences

Research themes

Democracy, Civil Society and Participation

Research Groups

Climate, Environment, and Sustainability

More information about Einar

See profile in Cristin

Open CV

Projects

See all
See all
Publications
Is there a generational shift in preferences for forest carbon sequestration vs. preservation of agricultural landscapes? – Climatic Change 2023
Differences in Direct Geothermal Energy Utilization for Heating and Cooling in Central and Northern European Countries – Energies 2023
Reisevaner og holdninger: En befolkningsundersøkelse om reisevaner og holdninger til privatbilbruk blant yrkesaktive i utvalgte bydeler på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Arealdimensjonen i byvekstavtaler: Erfaringer fra Trondheimsområdet, Bergensområdet og Nord-Jæren – Transportøkonomisk institutt 2022
Sykling i Bergen kan mangedobles – Bergensavisen 2022
Komparative studier Nord-Jæren, Trondheim og Bergen av bymiljøpakker og mobilitet 2018–2023 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Bedre sykkelveier gir mange flere sykkelturer – Adresseavisen 2022
Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Vegutbygging og trafikkvekst: Effekter av nye vegprosjekter på trafikkvolum og reisemiddel-fordeling på Nord-Jæren og i Trondheim – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Paradis: En sosiokulturell stedsanalyse – 2021
Et paradigmeskifte i byplanleggingen? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021
Et paradigmeskifte i byplanleggingen? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021
Paradis: En sosiokulturell stedsanalyse – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Socio-economics, urban structure and the transport system in Bergen, Trondheim and Nord-Jæren. A comparative analysis of various urban characteristics and their importance for sustainable transport. – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Mot nullvekst og bærekraftig mobilitet. Utvikling av bypakker i tre norske byområder – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Comparison of Bymiljøpakken in Nord-Jæren and Miljøpakken in Trondheim – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Socioeconomics, urban form and transportation in Nord-Jæren and Trondheim. A contextual analysis – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner. Et nyskapende program som i hovedsak var vellykket – Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling 2019
Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem» – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Rogalandskommunene og kommunestrukturspørsmålet – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Hva skal til for at du lar bilen stå? – Forskning.no 2019
Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner – International Research Institute of Stavanger 2018
Befolkningsundersøkelse: Bomringene ser ut til å gi 10 prosent færre biler på veiene – Stavanger Aftenblad 2018
When the oil and fishing industries live side by side – Marine Policy 2017
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner – International Research Institute of Stavanger 2016
Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner: Delrapport 1: Prosjektenes egenskaper og utvikling i en tidlig fase – By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus 2016
Formelen for vekst i norske småbyer – www.forskning.no 2016
Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling I næringslivet. – International Research Insitute of Stavanger (IRIS) 2016
Scenario: Hafrsfjord kommune 2026 – Stavanger Aftenblad 2016
Truer kommunesammenslåing identiteten? – Stavanger Aftenblad 2015
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
Forvaltingsreforma og fylkessamferdslefeltet: frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk – Nordiske organisasjonsstudier 2015
Geografi, kjærlighet og kommunegrenser – Stavanger Aftenblad 2014
POLITISK SPILL OM HOVEDSTAMVEGEN TIL ØSTLANDET – Stavanger Aftenblad 2014
Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal – Rosenkilden 2014
Policy strategies for new regionalism: different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions – European Planning Studies 2014
Interkommunalt samarbeidKonsekvenser, muligheter og utfordringer – IRIS 2013
Forskningspolitikk er også regionalpolitikk – Stavanger Aftenblad 2013
Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen – IRIS 2013
Det norske regionparadokset – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013
Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling – IRIS 2013
Europeanisation of regional policy making: a Boolean analysis of Norwegian counties' participation in the EU's Interreg programme – Environment and Planning. C, Government and Policy 2013
The city region as concept, object, and practice – Norsk Geografisk Tidsskrift 2012
Oppsummering av funn fra DEMOSREG-programmet på området regional innovasjon – International Research Institute of Stavanger 2012
Evaluering av Osloregionens Europakontor – Industrial Performance Center 2012
Nordland Fylkeskommunes internasjonale engasjement – International Research Institute of Stavanger 2012
Nettverk trenger politisk kontroll – Forskning.no 2011
Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid – International Research Institute of Stavanger 2011
EUs Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011
Narrativ politikkanalyse: Oljeeventyr og Oljedrama i nord – Stavanger Aftenblad 2010
Evaluering av Greater Stavanger – International Research Institute of Stavanger 2010
Stavanger-områdets regionale slagkraft – International Research Institute of Stavanger 2010
Norske storbyregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer – Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
Er nettverksstyring fremtiden for byregionene? – 2010
Infrastrukturens grensesprengende styringsbehov – 2010
Fremveksten av byregioner i Norge – 2010
Innledning: Byregioner og styringsutfordringer – 2010
Kampen om Goliat. En casestudie av avisenes og politikernes vinklinger av Goliat-saken – 2010
Nord-Norge i norsk petroleumspolitikk - narrativer og politisk endring – 2010
Evaluering av bruken av fylkesplanen for Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2009
Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen – International Research Institute of Stavanger 2009
Framveksten av politiske byregioner i Norge – Forskning.no 2008
Norges nye maktsentra – Stavanger Aftenblad 2008
Framveksten av politiske byregioner i Norge – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2008
Utvikling av nye styringsordninger mellom regjeringen og fylkeskommunene – International Research Institute of Stavanger 2008
Utviklingen av en byregion rundt Trondheim og en landsdelsregion i Midt-Norge – International Research Institute of Stavanger 2008
Interreg-prosjektenes betydning for norsk regionalpolitikk – International Research Institute of Stavanger 2008
E39 – Rogfast, egnet som et OPS-prosjekt? – International Research Institute of Stavanger 2008
Utviklingen av en byregion rundt Haugesund – International Research Institute of Stavanger 2008
"Fremveksten av politiske byregioner i Norge" – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2008
Regionale planbestemmelser: Mulige anvendelsesområder med særlig fokus på byregioner – International Research Institute of Stavanger 2007
Framtidig organisering av Stavangerregionen Næringsutvikling – International Research Institute of Stavanger 2007
Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007
Næringspolitikk i fem norske byregioner – Plan 2006
Scenarier 2020 Rogaland - Agder – International Research Institute of Stavanger 2006
Samhandlingen mellom kommunene og fylkeskommunene og fylkesmennene i Nordland og Vest-Agder – International Research Institute of Stavanger 2006
Storbyene og region nivåene – International Research Institute of Stavanger 2006
Næringslivets lokalisering og arealbruk i Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim – 2005
Vestlandsutredningen – RF-Rogalandsforskning 2002
"Mot en Vestlandsregion" – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2002
Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling i storbyene – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2002
"Perspektiver på regionale partnerskap: Keiserens nye klær eller "entrepreneurial governance"? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2002
Taper distrikts-Norge på fristilling av offentlig virksomhet? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2001
Ferjefri Kyststamveg, fiske eller forskning – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2001
The roles of EIA in the decision-making process – Environmental impact assessment review 2001
Framtid for Vestlandet? : scenario for Vestlandet 2000 - 2020 – Møreforsking i Volda og Høgskulen i Volda 2000
Mulighetsanalyse for reiselivsnæringen i Rogaland – Rogaland fylkeskommune 1998
"Evaluering av konsekvensutredninger: Fag eller politikk?" – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 1995
Miljø i olje. Stortingets behandling av utbyggingssaker i petroleumsvirksomheten før og etter opprettelsen av energi- og miljøkomiteen i 1993 – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1992
See all publications in Cristin