Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom (2020 - 2022)

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over to år. Utdanningen er tverrfaglig og gir en klinisk utdanning i empirisk støttede behandlingsmetoder med barn og ungdom. Studiet startet høsten 2020 og avsluttes høsten 2022.

Sist oppdatert: 28. okt. 2021
COLOURBOX532811
Illustrasjonsbilde: colourbox.com (

colourbox.com

)

Studiet gir en innføring i det teoretiske, forskningsmessige og etiske grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Ved hjelp av denne terapiformen er målet at barnet/ungdommen blir bedre i følelsesregulering. Trening i selvregulering og samregulering av tanker, følelser og atferd vil skje i samarbeid med familie og skole. Kandidaten får kompetanse i bruk av sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom, deres familier og nettverk. Ferdig utdannede kandidater skal ha tilegnet seg tilstrekkelig med kunnskaper til å kunne vurdere metodevalg og ha opparbeidet seg et reflektert forhold til egen kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Målgruppe
Studiet er tverrfaglig og retter seg mot leger, psykologer, kliniske pedagoger og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende). Søkere må arbeide direkte med barn og ungdoms psykiske helse enten i spesialisthelsetjenesten eller innen førstelinjetjenesten.

Mål for utdanningen
Studiet skal gi kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i arbeid med barnets eller ungdommens miljø. Studiet skal bidra til økte ferdigheter i å dokumentere og evaluere eget terapeutisk arbeid, og i å kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere. Studiet skal bidra til at kandidaten tilegner seg en terapeutisk holdning preget av genuin undring og at han/hun lærer seg sammen med barnet og familien å utforske problemene og stimulere til refleksjon. Målet er at den eller de som eier problemet skal tilegne seg ny erkjennelse, få testet denne ut og få nye erfaringer. Den undrende holdningen formidles gjennom sokratisk dialog med åpne, målrettede spørsmål, empatisk lytting, hyppige oppsummeringer og innhenting av tilbakemeldinger. Den samarbeidende utforskningen skjer innenfor en ramme preget av struktur og forutsigbarhet, der agenda for timen og bruk av hjemmeoppgaver inngår som viktige elementer. I studiet vektlegges barns utvikling i et systemperspektiv, hvor tilhørighet og tilknytning blir sentralt. Barnas mulighet til å gi utrykk for sine egne behov og meninger gjennom lek, kroppsutrykk, bilder og språk vektlegges. Grunnleggende forebyggings og behandlingsmetoder vedrørende de største psykiske lidelsene dekkes, slik som angst, depresjon, spisevansker og OCD. I programmet gis det også opplæring i flere programmer som kan brukes både individuelt og i grupper med barn og unge, f.eks Social Perception Training (SPT) og Cool Kids.

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom omfatter følgende emner:

- Innføring i kognitiv atferdsterapeutisk teori, sentrale begreper og metoder (to semestre)

- Fordypning i spesifikke tilstander og arbeidsmetoder (to semestre)

Organisering
Det vil bli gitt 230 timers undervisning i form av forelesninger, 30 timers øvelser og plenumspresentasjoner og 80 timers klinisk veiledning i grupper. Veiledningen går kontinuerlig gjennom utdanningen, med oppstart midt i første semester. Veiledningen vil foregå i grupper med maks fire deltakere. Undervisningen foregår i fellessamlinger av to til tre dagers varighet (ca 4-5 samlinger pr. semester) og klinisk veiledning i gruppe gjennom hele studiet. Emnene i studiet bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori, og økende kompleksitet i praksis, ferdighetsopplæring og tilstandsbilder. Undervisningen veksler mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Oppmøte og veiledning er obligatorisk.

Studieleder
Førsteamanuensis/psykologspesialist Klara Øverland.

Godkjenninger
Studien er utarbeidet for 60 studiepoeng, som det er søkt godkjenning for hos Universitetet i Stavanger/EVU.
Norsk psykologforening: Studiet er godkjent som 72 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
Norsk Forening for Kognitiv Terapi godkjenner utdanningen på linje med sine egne to-årige innføringsseminar.
Søkes godkjent i Den norske legeforening.

Kontaktinformasjon
Klara Øverland: klara.overland@uis.no, tlf. 40 60 88 18.
Eva Schaathun: evsc@norceresearch.no, tlf. 56 10 72 76