Gå rett til innhold
<
<
– Rammeplanen er godt kjent og personalet bruker innholdet

– Rammeplanen er godt kjent og personalet bruker innholdet

Aktuelt

Publisert: 15.12.2023
Oppdatert: 05.02.2024

Thomas Hovmøller Ris
Rune Rolvsjord

En ny rammeplan for landets barnehager trådte i kraft 1. august 2017. Det omfattende evalueringsprosjektet har vært ledet av NORCE og gjennomført i samarbeid med UiB og HVL. Evalueringen gir kunnskap om endringer i barnehagene etter rammeplanen ble gjeldende.

Rune Rolvsjord, Anne Homme har ledet evalueringen av av implementeringen av rammeplan for barnehager., Anne homme 0 S0 A2105, ,

Kilde:
Rune Rolvsjord

Anne Homme har ledet evalueringen av av implementeringen av rammeplan for barnehager.

Målet med rammeplanen er at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Samtidig skal barnas fysiske og psykiske helse fremmes, og barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd samt forebygge krenkelser og mobbing.

Evalueringen har gått over fem år fra desember 2018 til desember 2023. Sluttrapporten fra prosjektet er publisert i form av en antologi redigert av Anne Homme, Hilde Danielsen og Kari Ludvigsen. Rapporten belyser hvordan barnehagemyndigheter, barnehageeiere, ansatte og andre aktører forstår mål og intensjoner med rammeplanen, og hvordan de erfarer å ta den i bruk.

Her er noen av hovedfunnene:

  • Personale i barnehagene kjenner godt til fagområdene. Fagområdene er blant annet kommunikasjon, språk og tekst og kropp, bevegelse, mat og helse.
  • Barnehagene forstår progresjon på ulike måter. På den ene siden, som en forutbestemt utvikling som skjer i ulike stadier, for eksempel alder. På den andre siden, som utvikling basert på barns undring og utforskning, som voksne kan tilrettelegge for.
  • Barnehagene arbeider godt med overganger, både til barnehagen, internt i barnehagen og mellom barnehage og skole
  • Barnehagene opplever mangel på kunnskap om samisk språk og kultur.
  • Barnehageeierne har ulike tilnærminger til barnehagens arbeid med rammeplanen.

Evalueringen er gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet


Fra «bør» til «skal». Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

I antologien Fra «bør» til «skal»presenterer sentrale undersøkelser og analyser fra evalueringen av implementeringen av rammeplanen og er sluttrapporteringen fra prosjektet

Last ned antologien (pdf)