Gå rett til innhold
<
<
Bidrar med viktige miljøundersøkelser i Grønn Plattform-prosjekt om utvinning av havbunnsmineraler

Bidrar med viktige miljøundersøkelser i Grønn Plattform-prosjekt om utvinning av havbunnsmineraler

Aktuelt

Publisert: 21.12.2022
Oppdatert: 23.02.2023

Andreas R. Graven

NORCE-forskere skal undersøke livet i dyphavet, og hvordan gruvedrift på havbunnen kan overvåkes for å vurdere miljøkonsekvensene.

GoNorth, Marinbiolog Jon Hestetun i NORCE er blant forskerne som skal gjøre miljøundersøkelser i det nye prosjektet. Her undersøker han en sedimentkjerne for forekomster av DNA i et annet prosjekt utenfor kysten av Longyearbyen., Jon hestetun foto go north, , Forsker Jon Hestetun i beskyttelsesdrakt undersøker en prøve fra feltarbeid i et laboratorium.

Kilde:
GoNorth

Marinbiolog Jon Hestetun i NORCE er blant forskerne som skal gjøre miljøundersøkelser i det nye prosjektet. Her undersøker han en sedimentkjerne for forekomster av DNA i et annet prosjekt utenfor kysten av Longyearbyen.

På norsk kontinentalsokkel er det påvist både sulfider og manganskorper i havdypet. Disse inneholder mineraler som er viktige for det grønne skiftet, for eksempel til bruk i komponenter i elbiler, vindturbiner og solcellepaneler.

I det nye Grønn Plattform-prosjektet «Havbunnsmineraler – Akselererer energiomstillingen», som er tildelt 70,8 millioner kroner, skal forskere fra blant annet NORCE og Universitetet i Bergen gjøre flere typer miljøundersøkelser.

Prosjektet ledes av Adepth Minerals, og er en av 11 utvalgte satsinger som i dag (21. desember) fikk innvilget støtte gjennom den prestisjetunge ordningen Grønn Plattform. Se alle tildelingene her.

Adepth Minerals har med seg ledende industriaktører og forskningsinstitusjoner på laget. I tillegg til NORCE består konsortiet av DeepOcean, NOV, Future Materials Catapult, Seabed Solutions, Aker BP, ShearWater, Aanderaa/Xylem, Geoprovider, UiB, UiT, NTNU, Akvaplan NIVA og GCE Ocean Technology.

Enn så lenge kan kun staten drive leting etter havbunnsmineraler i Norge, men dette kan bli endret. En konsekvensutredning for kommersiell virksomhet og åpning av områder er utarbeidet. Regjeringen «ønsker å legge til rette for lønnsom mineralvirksomhet på havbunnen».

Randi Stray, Adepth Minerals, , Havbunnsmineraler Adepth foto randi stray adepth minerals, ,

Kilde:
Randi Stray, Adepth Minerals

– For å få til overgangen til lavutslippssamfunnet, trenger verden økt tilgang på viktige mineraler. De finnes blant annet på den norske havbunnen. Forutsatt at utvinning kan skje på en lønnsom måte og med akseptabel grad av miljøpåvirkning, kan dette bli en spennende ny næring, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Helhetlig verdikjede for havbunnsmineraler

Hovedmålet for det nye Grønn Plattform-prosjektet er å etablere et grunnlag for en helhetlig verdikjede for havbunnsmineraler som har vesentlig mindre miljøfotavtrykk enn dagens gruvedrift på land.

– Vi er veldig ydmyke og takknemlige for Grønn-Plattform støtten fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Denne støtten gir oss mulighet til å akselerere kunnskapsinnhentingen og svare ut sentrale spørsmål knyttet til muligheten for å etablere en helt ny næring som kan levere kritiske mineraler - utvunnet på en ansvarlig måte - som er påkrevd i energiomstillingen, sier Anette Broch Mathisen Tvedt, som er CEO i Adepth Minerals, og prosjektleder for Grønn Plattform prosjektet.

Kunnskap om økosystemer – vurdere miljøkonsekvenser

NORCE skal bidra med miljøkompetanse, og vil blant annet samarbeide nært med Dyphavssenteret ved Universitetet i Bergen, samt Akvaplan-niva, som også tilhører ekspertisen innen slike miljøundersøkelser i dyphavsmiljø.

Forskerne vil gjøre baselinestudier, altså undersøke økosystemene for hvilke organismer som befinner seg der. I tillegg vil de finne ut hvordan overvåkning av miljøkonsekvenser best kan gjennomføres.

– Jeg synes det er veldig bra at vi får muligheten til å jobbe i dybden med å kartlegge organismer og livet i dypet av Norskehavet, i nærheten av den midtarktiske ryggen. Der er det veldig store kunnskapshull, vi vet alt for lite om økosystemene der, påpeker forsker Jon Thomassen Hestetun i NORCE.

Hestetun er marinbiolog og økolog. Han understreker at disse kunnskapshullene må tettes for å kunne vurdere miljøkonsekvensene av gruvedrift.

– Prosjektet gir muligheten til å utvikle bedre måter å overvåke økosystemene i dyphavet ved den midtarktiske ryggen. Slik kan vi vurdere miljøkonsekvenser av en fremtidig mineralutvinning med et mer solid kunnskapsgrunnlag, sier Hestetun.

Metodene NORCE-forskeren og kollegene skal bruke, vil være vi en kombinasjon flere ting. En metode vil være videotransekter fra ROV (film fra ubemannet fartøy på havbunnen). ROV-en skal også plukke med seg dyrearter som forskerne vil studere nærmere.

Mange arter er dårlig kjent i området, noe som krever artsbestemmelse og klassiske biologiske undersøkelser (taksonomi).

I tillegg vil det bli gjort undersøkelser av miljøDNA, som også bidrar til å styrke miljøovervåkning og artsmangfold.

MiljøDNA fungerer som et stadig viktigere verktøy for eksempelvis å kartlegge tilstanden og biodiversiteten i økosystemer, og se hvordan havet påvirkes av ulike former for menneskeskapt aktivitet.

Mineraler i energiomstillingen

Det fornybare energisystemet trenger mye større mengder mineraler enn dagens fossile energisystem.

Prosjektet skal utvikle verktøy med sterkt fokus på å minimere fotavtrykket og redusere utslippene.

«Dette vil bidra til ansvarlig utnyttelse av våre forekomster av havbunnsmineraler og øke verdiskapingen for de involverte partnerne samt å styrke Norges posisjon og eksportmuligheter i et stort og voksende internasjonalt marked», skriver Adepth Minerals i en pressemelding.


Dette er Grønn Plattform

  • Målet med Grønn plattform er å akselerere grønn omstilling i næringslivet og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv.
  • Prosjektene skal bidra til omstilling til et bærekraftig, konkurransedyktig norsk næringsliv som gir lavere klimagassutslipp og bedre ressursutnyttelse på en måte som sikrer naturmangfold og miljø.
  • Prosjektene kan omfatte grønn omstilling av eksisterende næringsliv og innsats som har som mål å legge grunnlag for fremvekst av nytt bærekraftig næringsliv og nye grønne verdikjeder. Resultatene fra prosjektene, og den grønne omstillingen, skal legge grunnlaget for en grønn konkurransekraft som gir økte eksportinntekter og økt sysselsetting.

Kilde: Forskningsrådet


Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev