nb

<
<
Sterke sider hos pasienter med uforklarte plager og symptomer

Sterke sider hos pasienter med uforklarte plager og symptomer

Fastlegen spiller en nøkkelrolle i behandlingen og oppfølgingen av pasienter med vedvarende plager som ikke faller inn under tradisjonell biomedisinsk diagnostisering men likevel gir stort funksjonstap. Vår hypotese er at et fokus på pasientens sterke sider kan motvirke stereotype oppfatninger av denne pasientgruppen blant fastlegene og at dette kan gjøre det mulig å gi bedre hjelp.

Dette prosjektet vil innhente kunnskap om fastlegers erfaringer med å oppdage sterke sider hos pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og om hvilken betydning det fikk for fastlegene at de fikk denne kunnskapen om pasientene.

Datainnsamling vil foregå i februar – april 2018 ved at vi intervjuer tre fokusgrupper med fastleger i Stavanger-området. Deretter vil vi analysere intervjuene med systematisk tekstkondensering og fortolke funnene i lys av teori om salutogenese og om kroppslig subjektivitet som en grunnbetingelse for helse.

Ingjerd Helene Jøssang (spesialist i allmennmedisin) er stipendiat i prosjektet med Stefán Hjörleifsson som hovedveileder og Aase Aamland som medveileder.

Oppdatert: 12.10.18

Prosjektfakta

Navn

Sterke sider hos pasienter med uforklarte plager og symptomer

Status

Pågående

Periode

01.09.17 - 31.12.18

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU).

Prosjektmedlemmer

Ingjerd Helene Jøssang