RFFVEST 269292. Nye produkter og metoder som vil redusere begroing og smitterisiko på marine fiskeoppdrettsanlegg

Groeproblematikken i havbruksnæringen er kompleks med utfordringer som omfatter økte sjøtemperaturer, etablering av nye groearter og smittereservoar. I denne sammenheng er det særlig mangelfull kunnskap vedrørende groeorganismer som potensielt smittereservoar på marine akvakulturanlegg. I et nylig gjennomført pilotprosjekt ble det prøvd ut nye metoder for påvisning av smittestoff i notgroe. I denne sammenheng ble det også funnet marine amøber som kan representere nye arter. Hovedprosjektet vil videreutvikle metoder og
erfaringer fra dette pilotprosjektet. Nye, effektive analysemetoder og smittemodeller skal dokumentere smitterisiko til notgroe i marine oppdrettsanlegg. Videre vil prosjektet prøve ut nye miljøvennlige biocider som kan brukes som antigroekomponenter i utvikling av nye notimpregneringsprodukter. Disse antigroe produktene skal være spesielt tilpasset groetyper som utgjør smitterisiko for viktige laksefiskpatogener i marine oppdrettsanlegg på Vestlandet, og vil være mer miljøvennlige
enn dagens kobber-baserte antigroe komponenter. Redusert påslag av
groe vil sikre god vanngjennomstrøm og vannkvalitet i oppdrettsmerdene
og samtidig bidra til å redusere smitterisiko på marine oppdrettsanlegg.
Prosjektet vil også teste komponenter som kan brukes i notimpregnering for
uskadeliggjøring av infektive stadier av lakselus. Et slikt produkt vil være et
viktig bidrag til kampen mot lakselus som er et stort problem og utfordring
i norsk laksefiskproduksjon. God fiskehelse er viktig for dyrevelferd og er nødvendig for å sikre fremtidig bærekraftig vekst i matfiskproduksjon på Vestlandet.

Prosjekteier er Steen-Hansen AS og prosjektet blir gjennomført i samarbeid med NORCE, Universitetet i Bergen, ILAB og Cermaq.