Pasientforløp hos eldre med hoftebrudd

Bakgrunn: Hvert år får ca 9000 personer i Norge et hoftebrudd, ca 90% av bruddene er primære. Etter operasjon trenger de fleste pasienter rehabilitering i form av hjemmebaserte tjenester eller helseinstitusjon. Tilgjengelige helsetjenester varierer melom ulike kommuner.

Formål: Kartlegge pasientforløp i fht behandling og endepunkter gjennom det første året etter hoftebrudd. Delmål: 1)Undersøke sammenheng mellom ressurser på kommunalt nivå og endepunkter på individnivå. 2) Undersøke sammenheng mellom geografisk nærhet til sykehus (sentralitet) og nasjonale kvalitetsindikatorer.