nb

<
<
Oppgaveglidning og pasientsikkerhet

Oppgaveglidning og pasientsikkerhet

En kvalitativ studie av erfaringer blant norske fastleger

Planlagt og formalisert oppgaveoverføring mellom ulike nivåer av helsetjenesten er nasjonalt og internasjonalt et relevant og legitimt virkemiddel i utvikling av helsetjenester, ofte motivert av kostnadseffektiv utnytting av faglige ressurser. Med Samhandlingsreformen (2012) ble fastlegenes ansvar for sine listepasienter økt på en rekke områder, ofte uten bakgrunn i kunnskapsbaserte vurderinger og formelle vedtak. Mye tyder på at dette kan ha ledet til en omfattende, uformell oppgaveglidning til fastlegene som trolig er en viktig årsaksfaktor for den pågående fastlegekrisen i Norge. En rekke fastleger rapporterer om hvordan slike oppdrag tidvis også medfører risiko for pasientsikkerheten. Vi mangler kunnskap om hvordan uformell oppgaveglidning kan innebære risiko for pasientsikkerhet i allmennhelsetjenesten.

I dette prosjektet tar vi utgangspunkt ulike typer av oppgaveglidning som fastleger vurderer som problematiske utfordringer for faglig forsvarlig praksis. Vi drøfter mulige årsaksmekanismer og konsekvenser av dette og vurder betingelser for formalisert, forsvarlig oppgaveforskyvning som samsvarer best mulig med fastlegens faglige kompetanse og rammebetingelser og ivaretar pasientsikkerheten.

Vi skal kartlegge slik erfaringer fra fastleger i Norge i et tilgjengelighetsutvalg av fritekstdata fra Facebook-gruppen Allmennlegeinitiativet. Materialet analyseres med systematisk tekstkondensering, en metode for tematisk tverrgående analyse av kvalitative data. I analysen vil vi vektlegge resultater som kan bidra til konkret forbedringsarbeid lokalt og nasjonalt.

Prosjektteam: forsker 1/professor II Kirsti Malterud, NORCE (prosjektleder), fastlege/forsker Anette Fosse, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og ass.fylkelege Aase Aamland, Fylkesmannen i Agder.

Prosjektfakta

Navn

Oppgaveglidning og pasientsikkerhet

Status

Pågående

Periode

01.01.19 - 13.08.22

Finansiering

Den norske legeforenings Fond for kvalitet og pasientsikkerhet og av Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Prosjektmedlemmer

Kirsti Malterud
Anette Fosse