<
<
Mesokosmefasiliteter for forskning i marine- og ferskvannsøkosystemer (AQUACOSM)

Mesokosmefasiliteter for forskning i marine- og ferskvannsøkosystemer (AQUACOSM)

Bruk av mesokosmer er et slagkraftig verktøy for bedre forståelse av hvordan ulike miljøpåvirkninger vil kunne påvirke komplekse akvatiske økosystemer. Spesielt kan man oppnå gode resultater når arbeidet sees i sammenheng med lange tidsserier, teoretiske modeller og eksperimenter som gjøres i mindre skala. AQUACSOM bygger videre på et nettverk av forskningsinfrastrukturfasiliteter som ble etablert i prosjektet MESOAQUA (2009-2012) i EUs syvende rammeprogram (FP7 Infra) hvor 167 brukere til sammen utførte 74 mesokosmeforsøk. I AQUACOSM utvides nettverket på minst tre måter: Nettverket som før bestod av marin pelagiske forskningsinstallasjoner, har blitt utvidet slik at det også omfatter 10 ferskvannssystemer (innsjøer og elver), 2 brakkvannssystemer og 2 bentisk marine systemer samt 2 små og mellomstore bedrifter. Prosjektet tilbyr gjennom disse tilgang til verdensledende mesokosmeinnstallasjoner til mer enn 340 brukere i tilsammen over 11500 dager. Samhandlingen mellom marin og limnisk forskningsinfrastruktur har økt, noe som har fører til en økt forståelse for akvatiske økosystemers funksjon. Dessuten har nettverket blitt åpnere i forhold til forskningsmiljøer utenfor kjernenettverket, og industrien er tatt med i større grad for å kunne videreutvikle mesokosmeteknologien, instrumentering og dataprossessering.

AQUACOSM koordinerer mesokosme-eksperimenter fra Middelhavet til Arktis, og på tvers av saltholdighetsgradienter. Denne samordnede innsatsen (JRA) gjøres for å finne økosystemers respons på ulike klima-relaterte påvirkninger over flere miljøgradienter, og finne hvilken betydning slik påvirkning har på ulike økosystemtjenester.

Den samhandlingen mellom limniske og marine infrastrukturnettverk som finner sted gjennom AQUACOSM er etterlengtet, og gjennom ulike styringsmodeller med basis i vitenskapelige prioriteringer og økonomiske innovasjonsmuligheter søker prosjektet å sikre at nettverkene styrkes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte. Kontakt og synergi med ESFRI RI og andre store europeiske initiativer er sikret ved at AQUACOSM har partnere og Advisory Board medlemmer fra disse programmene.

Prosjektfakta

Navn

Mesokosmefasiliteter for forskning i marine- og ferskvannsøkosystemer (AQUACOSM)

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.17 - 31.12.20

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer

Jens Christian Nejstgaard
Tatiana Margko Tsagkaraki
Gunnar Bratbak
Jorun Karin Egge