Luftveis- og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten

Antibiotikaresistens er et økende problem og trussel mot folkehelsen. Det er derfor et uttalt mål å redusere antibiotikaforbruket. Mer enn 80 % av antibiotikaforskrivningen til mennesker i Norge skjer i allmennpraksis. Behandling av luftveisinfeksjoner (LVI) står for vel 50% av dette og behandling av urinveisinfeksjoner (UVI) for om lag 25%. Formålet med prosjektet er å frambringe ny kunnskap som er relevant i møte med pasienter som har slike infeksjoner. Prosjektet har følgende hovedformål for for LVI og UVI: - Undersøke legesøkning over tid. - Undersøke bruk av antibiotika forskrevet i allmennpraksis i Norge. - Undersøke sammenhenger mellom laboratoriebruk hos fastlege/legevaktsleger og bruk av antibiotika. Prosjektet baserer seg på allerede utleverte koblede data fra to registre, Oppgjørssystemet for Kontroll og utbetaling av helserefusjon for perioden og Reseptregisteret, for perioden 2006-2015