Grønn innovasjon og omstilling (GROM)

Prosjektet skal styrke NORCE sitt samarbeid og dialog med næringslivet og offentlige aktører i nord om regional bærekraftig innovasjon for verdiskaping og industriell omstilling til mer klimavennlig næringsvirksomhet. Prosjektet skal undersøke 1) hvorvidt omlegging til nye teknologier, markeder og omstilling til mer miljøvennlige tiltak påvirker evnen til nyskaping i a) bedriftene og b) sektorer, inkl nye bedrifter og spin-offs og 2) hvorvidt en omstilling mot mere bærekraftige løsninger også påvirker evnen til å være motstandsdyktig (resilient) overfor radikale endringer i omgivelser Gjennom samarbeid om bærekraftige produksjonsprosesser i næringslivet i Nord-Norge kan NORCE bidra med forskningsbasert kunnskap som redskap til å forstå og støtte bedriftsdrevne innovasjonsprosesser og grønn omstilling. Nordiske komparative data, sektorinnsikt, dialog og samhandling med næringslivet og relevant teori skal bidra til økt kunnskap om barrierer, betingelser og muligheter for et grønt skifte i nord. GROM styrker kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig omstilling ved å fremskaffe anvendt og beslutningsrelevant kunnskap for næringsliv, forvaltning og politikk.