GREASE Picture NORCE
Luisa Poto, Ole Zeising via imaggeo

Greenland ice sheet evolution and stability

Grønlandsisen er en av de største bidragsyterne til havnivåstigning i dag, og forventes å fortsette å miste masse i fremtiden under økende arktisk oppvarming. Havnivåstigning truer folks leveområder, livsvilkår og infrastruktur. Derfor er det ytterst viktig å redusere usikkerheten i beregningene av fremtidig havnivåbidrag fra Grønlandsisen.
Forskningsprosjektet GREASE har to hovedmål, som tar for seg isens kortsiktige og langsiktige respons på klimaendringer. Det første målet er å bestemme øvre grenser for hastigheter på havnivåbidrag fra Grønlandsisen fram til 2050, 2100 og 2150. Resultatene vil danne grunnlag for planer for beskyttelse av byer og infrastrukturer i kystområder over hele verden. Det andre målet er å finne klimaendringssenarioer som fører til en stabilisering av Grønlandsisen fram til 2500. Dette vil bidra til evaluering av globale utslippsmål for å unngå et betydelig tap av Grønlands isdekke. Prosjektet vil utvikle og bruke nye modelleringsteknikker for å studere isdekkets utvikling knyttet til fremtidige klimaendringer. Den vil kombinere prosessforståelse og detaljert informasjon fra ulike is- og klimamodeller.