Forskningsprosjekt om implementering av økt pedagogtetthet i barnehagen. En undersøkelse av Kanvas-barnehager og kommunale barnehager i Bergen

Hva er betingelser og arbeidsmåter som gir god kvalitet knyttet til implementering av 50 % andel barnehagelærere? Prosjektet har undersøkt hvordan økt pedagogtetthet skaper nye betingelser for organisering og faglighet i barnehagene, og hvordan organisering og faglighet knyttes til kvalitet.

Spørsmålet om økt pedagogtetthet fører til økt kvalitet, må ses i sammenheng med ulike kvalitetsforståelser i barnehagene, men også i sammenheng med nasjonale forventninger og forventninger fra barnehageeierne. Økt andel pedagoger synes å innfri noen av forventningene til kvalitetsheving i barnehagen, men i ulik grad i ulike barnehager; Pedagogene har i ulik grad mer tid sammen med barna. Flere pedagoger kan gi større muligheter for tidlig innsats til barn med spesielle behov. Kontakten med foreldre kan styrkes. Ansattes faglighet knyttet til fordypning i rammeplanens fagområder og veiledning, kan utnyttes bedre. Flere pedagoger kan fremme økt faglig bevissthet i arbeidet med barna, og skape bedre vilkår for kvalitetssikring av arbeidet. Klar arbeidsdeling kan gjøre arbeidet mer oversiktlig og fremme trivsel og trygghet i pedagogrollen. En viktig faktor som påvirker kvaliteten synes p være hvordan pedagogressursen brukes, fordi en rekke av pedagogenes oppgaver trekker oppmerksomhet bort fra barna. Møtevirksomhet, planlegging og dokumentasjon er viktige oppgaver, men utfordrer samtidig tiden til samvær med barna, og gir økt arbeidspress på assistenter/fagarbeidere. Forventninger om at barnehagene skal utvide åpningstiden uten endringer i bemanningsnormen, forsterker trusselen. Foreldres tilfredshet kan være en målestokk for barnehagenes utnyttelse av økt pedagogressurs. Foreldrene er generelt tilfreds med barnehagen, og barnehagens organisering synes å ha betydning for foreldres kjennskap til ansattes utdanningsbakgrunn. Undersøkelsen viser altså betydningen av å være bevisst på hvordan økte pedagogressurser kan tilføre faglighet og kvalitet. Barnehagene har ulike utgangspunkt for å utnytte flere barnehagelærere, er ulike i størrelse, organisering og barnegrupper, og har lokaler å drive barnehage i. Fagarbeidere/assistenter erfarer noen steder at deres kompetanse har fått mindre verdi fordi fokus nå er rettet mot å øke andelen pedagoger. Kvaliteten i barnehagen kan bedres gjennom en villet og samlet innsats om felles mål over tid.For at endring skal skje, er det derfor viktig å inkludere hele personalet i barnehagen.